Projekt

Här finns alla projekt som finansieras inom Bio+programmet.

Förbättrade grotprognoser för precisionsplanering

Dagens geopolitiska situation och färdplaner mot fossilfrihet har ökat efterfrågan på inhemska skogsbränslen i Sverige. Det finns en ekologisk potential att öka…

Projektledare: Raul Fernandez Lacruz

Pågående

Substitution av fossilt kol med lignin i ugnselektroder för metallurgisk industri

Den metallurgiska industrin använder i dag stora mängder fossilbaserat kol. Tillverkning av anoder och katoder för aluminiumindustrin är den största konsumenten av…

Projektledare: Peter Rättö

Pågående

Alternativ till kalhyggesbruk: effekter på biologisk mångfald, kolinlagring och andra icke råvarurelaterade tjänster

Hållbar produktion av skogsråvaror är centralt för utvecklingen av hållbara energisystem. Ökad användning av hyggesfria metoder föreslås ofta som en väg mot…

Projektledare: Joachim Strengbom

Pågående

Energieffektiv återvinning av resursen avloppsslam genom pyrolys

Avloppsslam är en biobaserad resurs som innehåller fosfor, kalium och kol. Idag sprids slammet till stor del på åker varigenom dessa ämnen…

Projektledare: André Selander

Pågående

Markberedning och bioenergiuttag: Hur påverkas kolförråd i mark och biomassa efter tio år?

Markberedning främjar trädtillväxt och bygger snabbare kolförråd i trädbiomassan. Skörd av avverkningsrester, som grot och stubbar, ökar bioenergiuttaget från skogen. Båda åtgärderna…

Projektledare: Monika Strömgren

Pågående

Utveckling av biohållbart bindemedel för batterielektrodtillverkning

Bindemedel av polyvinylidenfluorid (PVDF) utgör cirka 2-3 procent av elektrodens massa i ett litiumjonbatteri (Lithium Ion Battery, LIB) och är avgörande för…

Projektledare: Jinhua Sun

Pågående

Ett bioraffinaderi för insekter som en strategi för att låsa upp närings- och energipotentialen i samlokaliserade industriella sidoströmmar av lignocellulosa (UNLOCK)

Det här projektet syftar till att nå EU:s förnybartdirektiv RED II (Renewable Energy Directive) genom att omvandla bryggerirester (BSG) till avancerade biobränslen…

Projektledare: Paul Christakopoulos

Pågående

Hållbar produktion av aromatiska föreningar och grön vätgas från lignin

Aromatiska föreningar framställs via flerstegsprocesser från fossilbaserade råvaror och 96 procent av dagens vätgas produceras från fossila bränslen. Att producera grön vätgas…

Projektledare: Xiaoyan Ji

Pågående

Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda

Projektet är ett första viktigt steg i att utveckla en helt ny, biobaserad värdekedja för förnybara bränslen och protein i Sverige. Forskare…

Projektledare: Cecilia Hammenhag

Pågående