Projekt

Här hittar du alla projekt som som finansieras inom Bio+programmet.

Produktion av vätgas och biokol från trädbränslen med ny process som utnyttjar steam-iron-reaktionen och järnmalmskoncentrat

Det här projektet undersöker en ny metod för produktion av vätgas och biokol från skogsavfall. Projektet bygger på en integrerad process för samproduktion. När biokol framställs bildas pyrolysgas som biprodukt. Den blir råvaran i en…

Projektledare: Magnus Rydén

Pågående

Kreativ uppbyggnad av defossiliserade värdekedjor – CROSS

Dekarbonisering av samhället innebär skapande av nya produktionsvägar och värdekedjor genom en radikal omställning till förnybart kol genom att utnyttja alla tillgängliga inhemska biomassaresurser/rester. Tillverkning av alkoholer från biomassa erbjuder ett överflöd av lösningar för…

Projektledare: Efthymios Kantarelis

Pågående

Smart lagring och tillförsel av halm till bioraffinaderi

Spannmålshalm är en intressant råvara till bioraffinaderier. Här vill vi undersöka möjligheten att utnyttja halm med förhöjd vattenhalt dels för att öka tillgången på halm, dels för så kallad smart lagring, för att se vilken…

Projektledare: Carina Gunnarsson

Pågående

Resurseffektiva värdekedjor genom askåterföring till snabbväxande lövträd för ökad biomassaproduktion

Askåterföring till snabbväxande lövträdsplanteringar har en potential att generera 45 TWh årligen innan 2045, varav 30 TWh möjliggörs genom askåterföring. Askåterföring ökar inte bara produktionen per arealenhet, utan ökar möjliga planteringsarealer samt skapar en integrerad…

Projektledare: Henrik Böhlenius

Pågående

Katalytisk produktion av gröna estrar från biomassa i ett bioraffinaderikontext

Ett fossilfritt och hållbart samhälle är av yttersta vikt och en viktig del är att använda biomassa. Biomassa består av lignin, cellulosa och hemicellulosa och det är viktigt att använda dem effektivt. Ligninet kan användas…

Projektledare: Louise Olsson

Pågående

CelluXtreme – Genomförbarhetsstudie för uppskalning

CelluXtreme har en unik teknologi för att spinna starka fibrer från 100% nanocellulosa med grön kemi och med låga emissioner till luft och vatten. Fibrerna kan sedan användas som förstärkning i lättviktsmaterial för att skapa…

Projektledare: Anna Wiberg

Pågående

Paulownia – En ny möjlighet till energi- och klimatomställningen i Sverige

Utredning av förutsättningar för kommersiell odling Paulownia, även kallat kejsarträd, är en lövträdsart med exceptionell tillväxt och förmåga till stor koldioxidupptagning. Det gör att den på kort tid kan ge hög avkastning av biomassa och…

Projektledare: Jarmo Spiik

Slutförd: 2023-04-28

Beslutsunderlag för kommersiella anläggningar för OFS hållbara drivmedel

Organofuel Sweden AB arbetar med kommersialisering av en ny, innovativ och hållbar omvandlingsprocess för biodrivmedelsproduktion för vägtrafik och flyg. Teknologin konverterar billiga bio-alkoholer (etanol, metanol) från skogs- och/eller jordbruksprocesser till SAF (hållbart flygbränsle), bio-bensin och…

Projektledare: Erik Nelsson

Pågående

Förstudie till projekt med syfte att kommersialisera en industriell torkprocess baserad på mikrovågsteknik

Projektet undersöker förutsättningar för en anläggning där virket torkas i ett kontinuerligt flöde och information om varje individ används för att anpassa, optimera och effektivisera processen. Det kontinuerliga flödet möjliggörs genom att använda mikrovågsteknik kombinerat…

Projektledare: Viktor Borén

Pågående