Utveckling av processdiagnostik för ökad prestanda vid termisk omvandling av biomassa

Det övergripande målet med projektet är att möjliggöra förbättrad elverkningsgrad i nya och befintliga biobaserade kraftvärmeverk samt att undersöka potentiellt förbättrad elverkningsgrad där en bio- och avfallspanna arbetar i serie.

Problemet som rent biomassabaserade kraftvärmeanläggningar ställs inför är att ångdata vid värmeöverförande ytor är blygsam. Det medför att anläggningarna kör med betydande säkerhetsmarginaler i drift. Detta kopplas till brist på verktyg och driftstrategier med avseende på beläggningar.

I det här projekt kommer två nya mätsystem att tillämpas för att mäta total alkalihalt och kaliumkoncentration i rökgaserna i ett befintligt kraftvärmeverk. Dessa komponenter har visat sig vara de tydligaste kemiska indikatorerna för hög sannolikhet till beläggningar. Denna data används tillsammans med processdata för att korrelera styrningen av förbränning, tillfört bränsle med observerade beläggningar över tid i kommersiell skala. Potentialen för ökad verkningsgrad och utnyttjande av bränsle kvantifieras med hjälp av processberäkningsverktyg, inklusive förslag till utformning av system för elproduktion baserad på biomassa.

t

Klas Andersson

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

klon@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Uddevalla Kraft AB
Babcock & Wilcox Vølund AB

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

8 025 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00128