Framtiden är förnybar med Bio+baserade värdekedjor

Välkommen till Bio+. Vi är ett forsknings- och innovationsprogram som är finansierat av Energimyndigheten. Här samlar vi de satsningar som görs för att nå klimatmålen med målet att skapa det hållbara samhället och ett fossilfritt välfärdsland.

Från biomassa till marknad! För en hållbar, fossilfri och konkurrenskraftig framtid

Bioenergi är en viktig förnybar energikälla. Biomassa i form av industriråvara och energikälla har en central position i Sveriges ekonomi. Sverige har god tillgång till biomassa och förutom skogsråvara finns även potential för utveckling av biobaserade värdekedjor från jordbruk, hav och vatten, samt sido- och restströmmar från industrier och samhällen. 

Skog prime
Under vatten

Om Bio+programmet

Bio+programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. Bio+programmet ska bidra till att Sverige uppnår de energi- och klimatpolitiska målen samt att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland. 

Promo övergripande nr 2

Bio+ skapar förnybar framtid

Bio+ har finansierat

över 90 projekt

…med tidplaner på mellan

tre månader och fem år

Total budget för Bio+ är

511 miljoner kronor