Innovationskluster

För att stärka målet med Bio+ är samverkan i Sverige och internationellt centralt.

Syftet med ett innovationskluster är att sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer. I innovationskluster samlas beslutsfattare, avnämare, problemägare, forsknings- och innovationsutförare och andra aktörer kring gemensamma behov.

Kluster och sektorsöverskridande innovationsmiljöer ska främja idégenerering, kommersialisering av nya innovativa lösningar samt främja internationellt samarbete inom området.

Sex innovationskluster stöds av Bio+programmet.

Björkar

BioBas30 – Innovationskluster för en biobaserad bygg- och anläggningssektor 2030

BioBas30 ska utgöra ett tvärsektoriellt samarbete som stimulerar ökad kunskap i utveckling och nyttjande av biobaserade lösningar, innovationer och inom bygg- och anläggningssektorns hela värdekedja från råvara, material, produktion, drift-, energi- och värmeförsörjning till återbruk i samspel med ett hållbart energisystemet.

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel

f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har som övergripande mål att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel, för att öka transportsektorns förutsättningar att nå klimat- och andra hållbarhetsmål till 2030 och 2045. 

Ljus reflexer i färg rörelse

Innovationsnätverket GIVE – Gröna elektriska energiinnovationer

GIVE handlar att i samverkan med andra aktörer utforma och etablera ett nytt världsledande kluster med syfte att stimulera och accelerera användningen och företagandet inom gröna organiska elektriska energisystem.

Innovationskluster Gröna kolatomer

Innovationskluster Gröna Kolatomer sammanför alla de aktörer, företag, forskare, organisationer och myndigheter som behöver samarbeta tvärsektoriellt såväl som tvärdisciplinärt för att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer från biomassa.

Innovationskluster för hållbara, biogena energigaser – BioGenGas

BioGenGas finns för att utveckla och implementera biogena energigaser, till exempel biogas, biogen vätgas, biogasol och bioDME. Klustret ska skapa en aktörsplattform som ökar kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna för biogena energigaser, både nationellt och internationellt.

Innovationskluster för biokol och bioenergi från pyrolys

Biokol och biooenergi från pyrolys är under snabb utveckling både avseende marknad och applikationer. Innovationsklustret ger möjligheter att utveckla och samordna aktörer i ett nationellt nätverk. Det långsiktiga målet är att etablera en fristående och oberoende verksamhet som bidrar till ett mer resurs- och energieffektivt biobaserat samhälle med fokus på negativa utsläpp.