Innovationskluster

För att stärka målet med Bio+ är samverkan i Sverige och internationellt centralt.

Syftet med ett innovationskluster är att sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer samt samla aktörer (beslutsfattare, avnämare, problemägare, FoI-utförare m fl.) kring gemensamma behov.

Kluster och sektorsöverskridande innovationsmiljöer ska främja idégenerering, kommersialisering av nya innovativa lösningar samt främja internationellt samarbete inom området.

Läs mer om våra tre innovationskluster nedan.

Björkar

BioBas30 – Innovationskluster för en biobaserad bygg- och anläggningssektor 2030

BioBas30 ska utgöra ett tvärsektoriellt samarbete som stimulerar ökad kunskap i utveckling och nyttjande av biobaserade lösningar, innovationer och inom bygg- och anläggningssektorns hela värdekedja från råvara, material, produktion, drift-, energi- och värmeförsörjning till återbruk i samspel med ett hållbart energisystemet.

Innovationskluster för hållbara biodrivmedel

Innovationskluster för hållbara biodrivmedel har som övergripande mål att bidra till en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel, för att öka transportsektorns förutsättningar att nå klimat- och andra hållbarhetsmål till 2030 och 2045. 

Ljus reflexer i färg rörelse

Innovationsnätverket GIVE – Gröna elektriska energiinnovationer

GIVE handlar att i samverkan med andra aktörer utforma och etablera ett nytt världsledande kluster med syfte att stimulera och accelerera användningen och företagandet inom gröna organiska elektriska energisystem.