Projekt

Här hittar du alla projekt som som finansieras inom Bio+programmet.

Katalytisk produktion av gröna estrar från biomassa i ett bioraffinaderikontext

Ett fossilfritt och hållbart samhälle är av yttersta vikt och en viktig del är att använda biomassa. Biomassa består av lignin, cellulosa och hemicellulosa och det är viktigt att använda dem effektivt. Ligninet kan användas…

Projektledare: Louise Olsson

Pågående

Intensiv skörd av biomassa från skogsekosystem och behov av näringskompensation – ny kunskap till riktlinjer för hållbart biomassauttag

Att nyttja biomassa från skogsekosystem är en väg för Sverige att bli en fossilfri välfärdsnation med biobaserad ekonomi. Möjlig omfattning beror på tillgängliga arealer, biomassaförråd, tillväxthastighet och intensiteten i skörden. Centrala frågor är hur skördeintensiteten…

Projektledare: Lars Högbom

Pågående

Uthållig odling av rotskottföryngrad hybridasp

Hybridasp är ett snabbväxande trädslag som är intressant i satsningen på att ta fram förnybara råvaror och att fasa ut fossila produkter och energikällor. Det finns idag viss kunskap om den första generationen planterad hybridasp….

Projektledare: Nils Fahlvik

Pågående

Green2Feed – Hållbart djurfoder och biogas från gröna blad

Att bli en bioekonomi på riktigt – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi? För att kraftigt öka biogasproduktionen som kan ersätta fossila drivmedel, behövs mycket biomassa som jordbruket kan leverera utan…

Projektledare: Thomas Prade

Pågående

Systemanalys av biomassa och koldioxidavskiljning över energisektorerna

I inflytelserika studier, bla. av IPCC, ses biomassa ofta tillsammans med koldioxidavskiljning (CCUS). Osäkerheter kring biomassatillgång påverkar dock potentialen för negativa utsläpp, och möjligheter till CCUS påverkar kostnadseffektiva strategier för biomassaanvändning. Vi kommer att bidra…

Projektledare: Markus Millinger

Pågående

Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam

Sverige har en outnyttjad stråbränslepotential om 20 TWh på areella överskottsytor om ca 700 000 ha och därtill en potential på 4 TWh i form av outnyttjad halm. Den driftmässiga utmaningen med stråbränsle kan lösas i samförbränning…

Projektledare: Marcus Öhman

Pågående

Fossilfri grafit

Grafit används i stor utsträckning inom processindustrin, E-mobiliteten och digitaliseringen. Dess förbrukning ökar snabbt på grund av ökad produktion av litiumjonbatterier globalt. Speciellt kommer grafitefterfrågan inom den svenska metallindustrin att öka på grund av den…

Projektledare: Weihong Yang

Pågående

En flexibel bioekonomi – nyckelfaktor för att möjliggöra investeringar i bioraffinaderier

Inhemska hållbara bioresurser är en viktig pusselbit i energisystemomställningen men användningen begränsas kraftigt av brist på investeringar i storskaliga bioraffinaderier. En orsak till detta är marknadsrisker relaterade till den framtida utvecklingen på råvaru- och produktmarknader….

Projektledare: Elisabeth Wetterlund

Pågående

Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen – analys av en föränderlig funktion i ett dynamiskt energisystem

Projekts mål är att visa hur bioenergins roll och funktion i att nå de energi- och klimatpolitiska målen förändras över tid till 2050 i takt med omvärldens omställning till fossilfritt. I projektet utvecklas nya och…

Projektledare: Pål Börjesson

Pågående