Ändamålsenlig biobränsleproduktion och logistik på terminaler och vid industri

Projektets övergripande syfte är att ta fram kvalitetssäkrad kunskap som direkt kan tillämpas i praktiken och som medger ökad effektivitet i tillförselkedjan för och resursutnyttjande av trädbränslen. Det ökar potentialen att substituera importerade fossila bränslen med inhemskt, hållbart producerade biobränslen.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan SLU, Skogforsk, bränsleproducenter och intressenter för kraftvärmeindustrin.

Hela kedjan från transport av råvara för bränsleproduktion till färdigproducerat trädbränsle ämnat för omvandling till kraftvärme behandlas.

För att uppnå det övergripande syftet och målet genomförs arbetet i fyra arbetspaket och underliggande delstudier. Delstudierna genomförs under 2023–2025 och belyser såväl geografiska skillnader som säsongsvariationer.

Erik Anerud

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

erik.anerud@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
C3C Engineering AB
E.ON Energilösningar AB
Stockholm Exergi AB
Umeå Energi AB
Älvsbyns Energi AB

Tidplan

Januari 2023 - december 2025

Total projektkostnad

16 642 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00568