Intensiv skörd genom upprepade helträdsuttag i skogsekosystem – effekter på stamtillväxt, kolförråd och tillväxt i nästa skogsgeneration

Att nyttja biomassa från skogen spelar en ledande roll för att Sverige ska bli en fossilfri och biobaserad ekonomi. Tillgången på biomassa beror på tillgänglig areal, biomassaförråd, tillväxt och intensiteten i skörden.

Med denna studie vill vi undersöka hur skördeintensiteten påverkar skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga och om näringskompensation behövs för hög och varaktig primärproduktion av biomassa.

I tre långtidsförsök studeras den 40-åriga effekten på stamtillväxt och skogsekosystemens kolförråd av helträdsskörd (uttag av grenar och toppas, dvs grot) jämfört med stamskörd (grot lämnas kvar) efter upprepad gallring, samt kompenserande näringstillförsel. Därefter avverkas och återetableras försöken med samma behandlingar för att fortsätta att följa effekterna i nästa skogsgeneration.

Projektet bidrar med kunskap om skörd av olika intensitet och om skörden kräver näringskompensation, viktig kunskap för att avgöra om intensiv skörd av biobaserad råvara från skogsekosystem är långsiktigt hållbar.

t

Felicia Dahlgren Lidman

Skogforsk

e-mail icon

felicia.lidman@skogforsk.se

Project information

Deltagare

Skogforsk

Tidplan

Januari 2024 - december 2027

Total projektkostnad

3 601 220 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01058