Om Bio+

Från biomassa till marknad! För en hållbar, fossilfri och konkurrenskraftig framtid.

Skog prime
Under vatten

Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.  

Energimyndigheten har tidigare finansierat ett flertal forskningsprogram inom bioområdet. Satsningen Bio+ ska underlätta lösningar för komplexa industri- och samhällsutmaningar genom systemförändringar som bygger på biobaserade lösningar. Syftet är att öka innovationsförmågan och omställningstakten, och att bidra till att uppnå de energi- och klimatpolitiska målen och att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

“Hållbara biobaserade råvaror och processlösningar är en integrerad del av energisystemet för att skapa ett hållbart samhälle och en fossilfri välfärdsstat.”

Visionen för Bio+

Programmet är indelat i fyra områden

  • Biomassa och biobaserade lösningar 
  • Nationell marknad 
  • Internationalisering  
  • Hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys

Accelererande aktiviteter (kommersialisering, kunskapsspridning och samverkan) syftar till att påskynda implementering av projektresultat och att skapa samverkan mellan aktörer för en hållbar omställning.

Programmet startade 2021-03-11 och avslutas tidigast 2025-12-31. Budgetramen för perioden är 320 miljoner kronor. Arbetet inom programmet följs upp med hjälp av programmets mål och uppdateras kontinuerligt i samband med programmets löpande utvärderingar och uppföljningar som avspeglar innehållet i Energimyndighetens strategier för de områden som berörs.

Våra fem mål

Programmet ska bidra till att flera mål är uppfyllda till år 2030. Dessa mål är resurseffektiva lösningar, hållbara värdekedjor, nya aktörkonstellationer, hög kompetensnivå och effektfulla styrmedel och policy.

Nasa

Internationalisering och samarbeten

Energimyndighetens forsknings- och innovationsarbete sker även med andra länder. Samarbeten finns inom de nordiska länderna, via EU-samarbeten, men även globalt genom International Energy Agency (IEA) samt bilaterala samarbeten. Läs mer här: