Om Bio+

Från biomassa till marknad! För en hållbar, fossilfri och konkurrenskraftig framtid.

Skog prime
Under vatten

Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram med fokus på biomassans, bioenergins och bioekonomins bidrag till de energi- och klimatpolitiska, forskningspolitiska och näringspolitiska målen samt de tre grundpelarna för energipolitiken: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor med relevans för energisystemet samt att öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Biobaserade värdekedjor utgör en naturlig del av det hållbara energisystemet.

Visionen för Bio+

Programmet är indelat i fyra områden

  • Biomassa och biobaserade lösningar 
  • Hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys
  • Marknad och kommersialisering  
  • Internationell samverkan

Accelererande aktiviteter (kunskapsspridning, nyttiggörande och samverkan) syftar till att påskynda implementering av projektresultat och att skapa samverkan mellan aktörer för en hållbar omställning.

Programmet sträckte sig ursprungligen över perioden 2021–2025 och omfattade totalt 320 miljoner kronor. I samband med en uppföljning 2023 bestämdes det att bredda programmet, utöka programperioden till att gälla till och med 2027, samt tillföra ytterligare 191 miljoner kronor, så att den totala summan för programmet blir 511 miljoner kronor.

Arbetet inom programmet följs upp med hjälp av programmets mål. Arbetet uppdateras kontinuerligt i samband med löpande utvärderingar och uppföljningar som avspeglar innehållet i Energimyndighetens strategier för de områden som berörs.

Våra fem mål

Till 2030-2045 ska programmet ha bidragit till följande mål:

  • Resurseffektiva lösningar
  • Hållbara värdekedjor
  • Nya aktörskonstellationer
  • Hög kompetensnivå
  • Effektfulla styrmedel och policy

Internationalisering och samarbeten

Energimyndighetens forsknings- och innovationsarbete sker även med andra länder. Samarbeten finns inom de nordiska länderna, via EU-samarbeten, men även globalt genom International Energy Agency (IEA) samt bilaterala samarbeten. Läs mer här:

Nasa