Målen med Bio+

Bio+programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor med relevans för energisystemet samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet.

De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.  

Programmet ska skapa förutsättningar för att kommersialisera och implementera lösningar hos aktörer inom bioområdet. Kunskapsspridning, behovsidentifiering och samverkan är centralt inom programmet för att skapa mervärde av den forskning, innovation och affärsutveckling som stöds inom programmet. 

Strand
Pappa barn

Bidraget från Bio+ till 2030

Resurseffektiva lösningar 
Resurs- och kostnadseffektiva tekniker, produkter (varor och tjänster) och systemlösningar finns tillgängliga. Lösningarna är konkurrenskraftiga och exporteras på en internationell marknad. Internationell standardisering bidrar till ökad handel. 

Hållbara värdekedjor 
Hållbara värdekedjor finns tillgängliga som omfattar tillförsel av hållbara biobaserade råvaror och omvandling till produkter och lösningar som bidrar till omställningen av energisystemet. Värdekedjorna kan även inkludera nyttiggörande av sido- och restströmmar och i samspel med andra biobaserade produkter.  

Nya aktörkonstellationer 
Nya aktörkonstellationer har bildats där samverkan och kontinuerligt kunskapsutbyte sker såväl nationellt som internationellt. Resurseffektiva biobaserade systemlösningar utvecklas och byggs upp inom eller som resultat av konstellationerna.  

Hög kompetensnivå  
Företag och organisationer i Sverige kan enkelt rekrytera efterfrågad kompetens inom hela bioområdet. Den nationella kompetensen på forskarnivå inom området är stark och anpassad för att möta samhällets behov. 

Effektfulla styrmedel och policy  
Bioekonomins marknadsmekanismer fungerar väl och samspelar med energisystemet. Regelverk har utformats utifrån aktuell hållbarhetsforskning, samhällsstudier, system- och samhällsekonomiska analyser. 

Utfalls- och programmål i detalj