Trädslagsförsök med inriktning på biomassaproduktion – Tillväxt, kolinlagring och biodiversitet

Skogsodling kan motverka en ökning av växthusgaser genom dess stora kapacitet att lagra kol och genom substitution av fossila bränslen. Det finns potential att öka tillgången på förnybara råvaror genom beskogning av tidigare åkermark. Kunskapen om olika trädslags potentiella produktion i skötselkoncept inriktat på biomassaproduktion är emellertid bristfällig.

I den här studien gör vi en uppföljning av ett trädslagsförsök 16 år efter etablering på tidigare jordbruksmark. I försöksserien ingår fem lokaler och på varje lokal ingår gran, björk, lärk, hybridasp, poppel och salix.

Syftet med projektet är att jämföra biomassaproduktion, markpåverkan och kolinlagring (ovan och under jord) hos olika trädslag under samma förutsättningar och längs en nord-sydlig gradient. Vi kommer också studera biodiversiteten hos markvegetationen.

En viktig fråga ur ett klimatperspektiv är huruvida beskogning med snabbväxande träd på jordbruksmark kan bidra till en ökad kolinbindning.

t

Nils Fahlvik

Skogforsk

e-mail icon

nils.fahlvik@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk

Tidplan

December 2023 - december 2026

Total projektkostnad

3 291 502 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01030