Från skogsrester till jetbiobränsle med katalytisk pyrolys

Biooljor som produceras med pyrolys är inkompatibla med existerande jetmotorer och bränsleinfrastruktur. Biooljornas instabilitet, korrosivitet, höga viskositet och låga energitäthet är betydande hinder för direkt användning av bioolja som jetbränsle, vilket kräver en uppgraderingsmetodik.

Detta projekt syftar till att utveckla en effektiv snabb pyrolysprocess för omvandling av biobaserade avfallsströmmar till jetbiobränslen. En ny strukturerad zeolitkatalysator (hierarkiska kristaller/nanostorlekar) kommer att utformas och konstrueras i en skräddarsydd process (ångsprickning, hydrokrackning och katalytisk sprickbildning) för att producera ett nytt biobränsle med högt utbyte och kvalitet.

RISE tillsammans med LTU ska undersöka en sådan process för en effektiv omvandling av skogsrester till jetbiobränslen. Jetbiobränslen som produceras på ett hållbart sätt i Sverige från skogsrester bidrar till att möjliggöra ersättning av fossila jetbränslen med biobränslen som minskar GHG till 2050. 

Hoda Shafaghat

RISE Energy Technology Center

e-mail icon

hoda.shafaghat@ri.se

phone icon

Projektinformation

Deltagare

RISE Energy Technology Center
Luleå tekniska universitet

Tidplan

Januari 2022 – december 2024

Total projektkostnad

3 816 405 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00086