Kostnader för att reducera utsläpp av växthusgaser från väg- och flygtransporter med biodrivmedel och elektrobränslen

Ökad kunskap kring förutsättningarna för olika förnybara drivmedel för väg- och flygtransporter behövs för att bidra till transportsektorns omställning och för att säkerställa att denna sker på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt.

Reduktionskostnaden, det vill säga kostnaden för att reducera en viss mängd växthusgasutsläpp, är central både ur samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv, det senare på grund av reduktionspliktens utformning. Reduktionskostnaden för en specifik drivmedelsvärdekedja beror på produktionskostnad och den växthusgasreduktion som drivmedlet ger.

Detta projekt bidrar med en uppdaterad sammanställning av reduktionskostnaderna för växthusgasutsläpp för olika typer av, för Sverige relevanta, biodrivmedel och elektrobränslen för väg-och flygtransporter. Resultatet kan användas som underlag vid utformning av styrmedel, vid företags beslut om investeringar, teknik- och produktval samt som vägledning för forskningsinriktningar.

t

Julia Hansson

IVL Svenska Miljöinstitutet

e-mail icon

julia.hansson@ivl.se

Projektinformation

Deltagare

IVL
Luleå tekniska universitet
RISE Innventia

Tidplan

Januari 2022 — Juli 2023

Total projektkostnad

562 581 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00091