Kostnader för att reducera utsläpp av växthusgaser från väg- och flygtransporter med biodrivmedel och elektrobränslen

Prisvärt att reducera växthusgasutsläpp med flera förnybara drivmedel

Detta projekt levererar en uppdaterad sammanställning av vad det kostar att minska växthusgasutsläpp från vägtransporter och flyg med olika biodrivmedel och elektrobränslen som är relevanta för Sverige. Det kan användas som underlag vid utformning av styrmedel, företagsbeslut om investeringar, teknik- och produktval, samt som vägledning vid forskningsinriktningar.


Förnybara drivmedel för väg- och flygtransporter behövs för att nå framtida klimatmål. Men den framtida rollen för olika biobränslen, vätgas och elektrobränslen (producerade av el, vatten och koldioxid, CO2) i olika transportsektorer är fortfarande osäker.

Genom att presentera beräkningar av reduktionskostnader, det vill säga vad det kostar att med olika drivmedel reducera en viss mängd växthusgaser, kan den här studiens resultat bidra med relevant kunskapsunderlag till beslutsfattare. Beräkningarna baseras på hela drivmedelsvärdekedjan för 39 olika förnybara drivmedel, från råvara till användning, och utgår från publicerade data.

Reduktionskostnaden beror på produktionskostnaden för olika drivmedel, samt den minskning av växthusgaser som det specifika drivmedlet medför. Givet studiens antaganden varierar reduktionskostnaden från -0,37 till 4,03 SEK per kg CO2-ekvivalent.

Negativa reduktionskostnader uppnås med metan från anaerob rötning av avloppsslam och med etanol från jäsning av sockerrör och majs. Detta innebär att det, med studiens antaganden, är mer ekonomiskt fördelaktigt att använda dessa än deras fossila motsvarighet.

De högsta kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen är förknippade med elektrobränslen, särskilt diesel och flygbränslen.

Så kallade bioelektrobränslen, producerade från överskott av biogen CO2 från biobränsleproduktion och el, visar upp något lägre koldioxidreduktionskostnader, men i regel fortfarande högre kostnader än motsvarande skogsbiomassabaserade biobränslevägar.

För skogsbiomassabaserade biobränslen, bioelektrobränslen och elektrobränslen har metanol- och metanvägar i allmänhet något lägre kostnader för CO2-reduktion än kolvätebaserade bränslen (bensin, diesel och flygbränsle).

Eftersom de flesta av de studerade förnybara bränslevägarna ger en betydande minskning av växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen, är produktionskostnaden i allmänhet viktigare än växthusgasprestandan för att uppnå en låg reduktionskostnad för koldioxidutsläppen.

Reduktionskostnaden är central både ur ett samhällsperspektiv och för företag, det senare delvis på grund av utformningen av reduktionspliktsystemet.


t

Julia Hansson

IVL Svenska Miljöinstitutet

e-mail icon

julia.hansson@ivl.se

Projektinformation

Deltagare

IVL
Luleå tekniska universitet
RISE Innventia

Tidplan

Januari 2022 — Juli 2023

Total projektkostnad

562 581 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00091