Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

I dagsläget råder brist på lämplig biobaserad råvara för att täcka det behov och den efterfrågan som finns för biobaserad plast. Inom detta projekt görs en kartläggning över tillgängliga och lämpliga biobaserade råvaror, inklusive industrins sido- och restströmmar, i ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Projektet kommer att identifiera vilka efterföljande processteg som krävs för att ta fram de monomerer som efterfrågas, samt utvärdera och jämföra dessa processer ur ett systemperspektiv.

Projektet innehåller en övergripande kartläggning av så kallade drop-in plaster samt två mer riktade arbetspaket kring de biobaserade plasterna polyetenfuranoat (PEF) och polymjölksyra (PLA) som bedöms ha mycket stor potential.

t

Kerstin Jedvert

Chalmers Industriteknik

e-mail icon

kerstin.jedvert@chalmersindustriteknik.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers Industriteknik

Tidplan

Oktober 2023 - December 2024

Total projektkostnad

1 350 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00838