Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

I dagsläget råder brist på lämplig biobaserad råvara för att täcka det behov och den efterfrågan som finns för biobaserad plast. Målsättningen i EU att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030 är avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endast når ca 1%.

Inom detta projekt görs en kartläggning över tillgängliga och lämpliga biobaserade råvaror, inklusive industrins sido- och restströmmar, i ett nationellt och europeiskt perspektiv.

Projektet kommer att identifiera vilka efterföljande processteg som krävs för att ta fram de monomerer som efterfrågas, samt utvärdera och jämföra dessa processer ur ett systemperspektiv.

Projektet innehåller en övergripande kartläggning av så kallade drop-in plaster samt två mer riktade arbetspaket kring de biobaserade plasterna polyetenfuranoat (PEF) och polymjölksyra (PLA) som bedöms ha mycket stor potential.

Bidra med din kunskap

Under våren 2024 samlar man in information via en webbaserad enkät för att få input på frågorna om varför omställningen går så långsamt, och vad som kan få takten att öka. Läs mer och besvara enkäten här.

t

Kerstin Jedvert

Chalmers Industriteknik

e-mail icon

kerstin.jedvert@chalmersindustriteknik.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers Industriteknik

Tidplan

Oktober 2023 - December 2024

Total projektkostnad

1 350 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00838