En flexibel bioekonomi – nyckelfaktor för att möjliggöra investeringar i bioraffinaderier

Inhemska hållbara bioresurser är en viktig pusselbit i energisystemomställningen men användningen begränsas kraftigt av brist på investeringar i storskaliga bioraffinaderier. En orsak till detta är marknadsrisker relaterade till den framtida utvecklingen på råvaru- och produktmarknader.

Detta projekt utgår från hypotesen att tekniker och teknikkombinationer som är flexibla vad gäller råvara och/eller produkter är förknippade med lägre risk för investerare. Projektets övergripande syfte är därför att underlätta storskaliga investeringar genom att identifiera flexibla värdekedjor och produktionstekniker, vilket ger robusthet givet osäker framtida utveckling.

Projektet identifierar kombinationer av tekniker som, utan att nyinvestera i hela värdekedjan, kan använda olika bioråvaror och producera för olika marknader. Även bio-CCS beaktas. De identifierade teknikerna utvärderas vad gäller lönsamhet, växthusgasprestanda, robusthet och målkonflikter mellan lönsamhet och risk.

t

Elisabeth Wetterlund

Luleå tekniska universitet

e-mail icon

elisabeth.wetterlund@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

Luleå tekniska universitet
RISE Research lnstitutes of Sweden

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

4 952 865 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00083