Öka klimatfördelarna med bioenergi genom att inkludera alternativkostnaden för koldioxid för biomassa i energisystemmodeller

Bioenergi är en central del för att nå ambitiösa klimatmål på energiområdet. Bioenergi riskerar dock även att orsaka växthusgasutsläpp på grund av förändrad markanvändning. Hur stora dessa utsläpp är beror på vilken typ av råvara och varifrån den kommer.

De flesta energisystemmodeller som analyserar energiframtider antar att all bioenergi orsakar nollutsläpp. I detta projekt avser vi använda två välrenommerade modeller för att beräkna kolalternativkostnaden för en mängd olika bioenergiresurser. Dessa uppskattningar kommer sedan att implementeras i PyPSA, en ledande europeisk energisystemmodell. På detta sätt kan vi analysera vilka bioenergiresurser som bidrar till ett klimatvänligt energisystem och inom vilka sektorer dessa resurser bäst används.

Projektet bidrar med såväl viktig metodutveckling som insikter som är viktiga för framtida policybeslut. Till projektet kopplas en bred referensgrupp, och projektet avslutas med en workshop for intressenter inom området.

t

Lina Reichenberg

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

lina.reichenberg@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers

Tidplan

November 2023 - december 2024

Total projektkostnad

1 445 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00842