Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam

Sverige har en outnyttjad stråbränslepotential om 20 TWh på areella överskottsytor om ca 700 000 ha och därtill en potential på 4 TWh i form av outnyttjad halm. Den driftmässiga utmaningen med stråbränsle kan lösas i samförbränning med slam och här finns därmed en lovande möjlighet att kombinera lantbruksbaserade produkter med en hållbar livsmedelsproduktion och bioenergi.

I projektet utvecklas därför nya aktörskonstellationer i form av tvärsektoriella och sektoröverskridande samarbeten i syfte att möjliggöra hållbara värdekedjor för sameldning av stråbränslen och slam som är attraktiva för aktörer, energi- och resurseffektiva samt kan nyttjas både nationellt och globalt. Projektet utvecklar värdekedjan där nya tekniska processlösningar krävs, exempelvis avseende bränslekvalitet genom sambrikettering och kvalitet på den producerade askan. Dessutom utvärderas rättsliga hinder och teknoekonomiska och miljömässiga aspekter för att möjliggöra realisering av värdekedjan.

Genomförda projektaktiviteter:

  • Ett första försök med torkning av slam från VAKIN
  • Skörd av rörflen
  • Brikettering av rena rörflenbriketter och mixade briketter med ca 15% slam och 85% rörflen hos Glommers Miljöenergi genomfördes i slutet av juni 2022. Briketteringen av slam fungerade bra när slammet var torrt och pulveriserat. De mixade briketterna fick god hållfasthet.
  • Ett första test med inmatning och förbränning av briketter hos Skellefteå Kraft i Lycksele i början av juli 2022.

Kommande aktiviteter

  • Metodutveckling för torkning och sönderdelning av slam.
  • Brikettering av halm och slam i september 2022.
  • Fullskalefösök i Skellefteå Krafts panna i Lycksele under oktober och november 2022.

Dosering av slam vid brikettillverkning hos Glommers Miljöenergi i juni 2022. Foto: Projektutförarna.
Briketter med 15% inblandning av slam. Foto: projektutförarna.

Marcus Öhman

Luleå tekniska universitet

t

Projektinfomation

Deltagare

Luleå tekniska universitet
Glommers miljöenergi
RISE Research lnstitutes of Sweden
Fortum Waste Solutions AB
Skellefteå Kraftaktiebolag
Umeå universitet
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Tidplan

Januari 2022 - december 2024

Total projektkostnad

6 277 900 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00054