Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam

Sverige har en outnyttjad stråbränslepotential om 20 TWh på areella överskottsytor om ca 700 000 ha och därtill en potential på 4 TWh i form av outnyttjad halm. Den driftmässiga utmaningen med stråbränsle kan lösas i samförbränning med slam och här finns därmed en lovande möjlighet att kombinera lantbruksbaserade produkter med en hållbar livsmedelsproduktion och bioenergi.

I projektet utvecklas därför nya aktörskonstellationer i form av tvärsektoriella och sektoröverskridande samarbeten i syfte att möjliggöra hållbara värdekedjor för sameldning av stråbränslen och slam som är attraktiva för aktörer, energi- och resurseffektiva samt kan nyttjas både nationellt och globalt. Projektet utvecklar värdekedjan där nya tekniska processlösningar krävs, exempelvis avseende bränslekvalitet genom sambrikettering och kvalitet på den producerade askan. Dessutom utvärderas rättsliga hinder och teknoekonomiska och miljömässiga aspekter för att möjliggöra realisering av värdekedjan.

Genomförda projektaktiviteter:

 • Försöken med torkning av slam från VAKIN pågår. Hittills har 190 kg slam torkats till 85% TS.
 • Rörflen skördades under våren 2022.
 • Brikettering av rena rörflenbriketter och mixade briketter med ca 15% slam och 85% rörflen hos Glommers Miljöenergi genomfördes i slutet av juni 2022. Briketteringen av slam fungerade bra när slammet var torrt och pulveriserat. De mixade briketterna fick god hållfasthet.
 • Halm till kommande briketteringsförsök har införskaffats och finns hos Glommers Miljöenergi.
 • Halmprover har skickats på analys.
 • Skellefteå Kraft har arbetat med att anpassa pannan och en askutmatningsmekanism inför test med inmatning och förbränning av briketter.

Kommande aktiviteter

 • Metodutveckling för torkning och sönderdelning av slam fortgår. Ytterligare 350 kg torrt slam ska tas fram inför fortsatt brikettering. Arbete med rutin för att urskilja sten och grus pågår.
 • Fullskaleförsök i Skellefteå Krafts panna i Lycksele måste synkroniseras med pannans tillgänglighet och har därför flyttats fram från oktober-november 2022 till mars-april 2023.
 • Brikettering av rörflen, halm och slam fortsätter i mars enligt:
  • 1 ton rena halmbriketter, 1 ton slam-halmbriketter med låg slaminblandning och 2 ton slam-halmbriketter med hög slaminblandning.
  • 1 ton rörflen-slam briketter med låg slaminblandning och 1 ton rörflen-slam briketter med hög slaminblandning.
Dosering av slam vid brikettillverkning hos Glommers Miljöenergi i juni 2022.
Briketter med 15% inblandning av slam.
Lastning av slam.
Närbild på slam.

Marcus Öhman

Luleå tekniska universitet

t

Projektinfomation

Deltagare

Luleå tekniska universitet
Glommers miljöenergi
RISE Research lnstitutes of Sweden
Fortum Waste Solutions AB
Skellefteå Kraftaktiebolag
Umeå universitet
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Tidplan

Januari 2022 - december 2024

Total projektkostnad

6 277 900 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00054