Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam

Sverige har en outnyttjad stråbränslepotential om 20 TWh på areella överskottsytor om ca 700 000 hektar och därtill en potential på 4 TWh i form av outnyttjad halm. Den driftmässiga utmaningen med stråbränsle kan lösas i samförbränning med slam. Här finns därmed en lovande möjlighet att kombinera lantbruksbaserade produkter med en hållbar livsmedelsproduktion och bioenergi.

I projektet utvecklas nya aktörskonstellationer i form av tvärsektoriella och sektoröverskridande samarbeten i syfte att möjliggöra hållbara värdekedjor för sameldning av stråbränslen och slam som är attraktiva för aktörer, energi- och resurseffektiva, samt kan nyttjas både nationellt och globalt.

Projektet utvecklar värdekedjan där nya tekniska processlösningar krävs, exempelvis avseende bränslekvalitet genom sambrikettering och kvalitet på den producerade askan. Dessutom utvärderas rättsliga hinder och teknoekonomiska och miljömässiga aspekter för att möjliggöra realisering av värdekedjan.

Genomförda projektaktiviteter:

 • Torkning av slam från VAKIN till 85% TS. Metodutveckling för att urskilja sten och grus.
 • Skörd av rörflen skedde våren 2022 och 2023.
 • Brikettering av rena rörflenbriketter och mixade briketter med ca 15% slam och 85% rörflen hos Glommers Miljöenergi genomfördes i slutet av juni 2022. Briketteringen av slam fungerade bra när slammet var torrt och pulveriserat. De mixade briketterna fick god hållfasthet.
 • Halm till briketteringsförsök hos Glommers Miljöenergi har införskaffats från Umeå. Halmprover har skickats på analys.
 • Skellefteå Kraft har arbetat med att anpassa pannan och en askutmatningsmekanism inför test med inmatning och förbränning av briketter.
 • Brikettering av rörflen, halm och slam har genomförts:
  • 1 ton rena halmbriketter, 1 ton slam-halmbriketter med låg slaminblandning och 2 ton slam-halmbriketter med hög slaminblandning.
  • 1 ton rörflen-slambriketter med låg slaminblandning och 1 ton rörflen-slambriketter med hög slaminblandning.
  • Briketter av kornhalm och slam var svåra att få till då det gick för tungt i brikettpressen med ångexplosioner som följd. 215 kg hårdpressade briketter med 5% slaminblandning i halmen tillverkades. Fortsatt brikettering med halm och slam kommer genomföras i annan typ av brikettpress.
 • Fullskaleförsök i Skellefteå Krafts panna i Lycksele synkroniserades med pannans tillgänglighet och flyttades från oktober-november 2022 till 13-22 mars 2023. Veckan inleddes med förberedelser och diverse tester, sedan följde två dagar med riktiga förbränningstester med olika briketter. Den 17 mars gjordes ett första test med förbränning av slambriketter på roster, och den 22 mars genomfördes ytterligare en testkörning.

Nedan finns bilder på resultat från första och andra arbetspaketet. En fullständig presentation av projektets status kan ses här.

Den 2 november 2023 genomfördes en workshop i Lycksele med studiebesök vid pannan för projekt- och referensgrupperna. Ett särskilt möte hölls med inlandskommunerna för dialog om möjliga bränslekedjor för hantering av deras slam.

Samtliga förbränningstester är nu genomförda.

Kommande aktiviteter

 • Utvärdering av askor, partiklar och beläggningar.
 • Arbete med teknoekonomiska beräkningar fortsätter.
 • Analys av avfalls- och miljölagstiftning, relaterade tillståndsprocesser, frågor om äganderätt och risk.
Dosering av slam vid brikettillverkning hos Glommers Miljöenergi i juni 2022.
Briketter med 15% inblandning av slam.
Lastning av slam.
Närbild på slam.
t

Marcus Öhman

Luleå tekniska universitet

e-mail icon

marcus.ohman@ltu.se

Projektinfomation

Deltagare

LTU
Glommers miljöenergi
RISE Research lnstitutes of Sweden
Fortum Waste Solutions AB
Skellefteå Kraftaktiebolag
Umeå universitet
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

Tidplan

Januari 2022 - december 2025

Total projektkostnad

6 277 900 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00054