Alternativ till kalhyggesbruk: effekter på biologisk mångfald, kolinlagring och andra icke råvarurelaterade tjänster

Hållbar produktion av skogsråvaror är centralt för utvecklingen av hållbara energisystem. Ökad användning av hyggesfria metoder föreslås ofta som en väg mot ökad hållbarhet. För närvarande saknas dock empiriskt stöd för påståendet. Målet med detta projekt är därför att identifiera och kvantifiera potentiella skillnader i effekter på biodiversitet och ekosystemtjänster mellan hyggesfria metoder och kalhyggesbruk.

Vi kommer i projektet att utvärdera de initiala effekterna av luckhuggning och skärmställning som alternativ till kalhyggesbruk i ett storskaligt landsomfattande experiment. Vi ska mäta effekter på biologisk mångfald (insekter, växter och marksvampar) och på ekosystemtjänsterna bärproduktion, vinterfoder för renar och skogens kolflöden (markrespiration och trädtillväxt).

Effekterna utvärderas på biståndsnivå både på fastmark (tall och gran skog) och dikad torvmark (tall). Resultaten bidrar med kunskapsunderlag och beslutstöd för industri, myndigheter och det civila samhället.

t

Joachim Strengbom

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

joachim.strengbom@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Uppsala universitet

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

9 924 454 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01051