Vilka barriärer finns idag för cirkulärt och hållbart nyttjande av mikro- och makronäringsämnen i biobaserade värdekedjor?

Den ökande efterfrågan på hållbart producerad biomassa för olika produkter ställer allt högre krav på cirkulärt nyttjande av både mikro- och makronäringsämnen. När biomassa växer till i skog, på åker, eller i vatten binds dessa grundämnen in för att i en värdekedja hamna i produkter, restströmmar eller sidoströmmar.

Det finns olika barriärer för återföring av dessa grundämnen. Kväve går att fånga in från avloppsvatten men inbindning från gas är idag ovanligt. Andra grundämnen, som fosfor och många mikronäringsämnen, föreligger ofta i fasta material. Därför krävs olika strategier för att förenkla deras cirkulära nyttjande i rätt kemisk form.

Vi identifierar i det här projektet olika barriärer för cirkulärt nyttjande med fokus på materialegenskaper som lakbarhet, processberoende egenskaper som fraktionering av grundämnen, men också målkonflikter i gällande eller kommande lagstiftning som påverkar hur mikro- och makronäringsämnen kan återföras inom hållbara, biobaserade värdekedjor.

t

Nils Skoglund

Umeå universitet

e-mail icon

nils.skoglund@umu.se

Projektinformation

Deltagare

Umeå universitet

Tidplan

Oktober 2023 - december 2024

Total projektkostnad

1 493 758 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00845