Träpulvereldning i direktuppvärmda spannmålstorkar för ökad resurseffektivitet och fossilfrihet

Årligen torkas stora mängder spannmål, motsvarande uppskattningsvis 150 000 ton vatten i Sverige. Det sker i industriell skala med förbränningsvärme i torkar, som tillför spannmålet värme genom direkt kontakt med rökgasen eller indirekt via värmeväxling till luft. Direkt värmetillförsel är generellt 10-20 % effektivare, har bättre reglerbarhet och kräver mindre investeringar. För att inte rökgasen skall kontaminera spannmålet finns krav på att bränslet är naturgas eller gasol. Det finns dock skäl att tro att rökgas från träpulvereldning kan användas utan problem.

I projektet skall spannmål torkas med rökgas från träpulvereldning och spannmålets innehåll av polyaromatiska kolväten och metaller analyseras före och efter torkning för att besvara frågan om rökgasen påverkar spannmålet. Resultatet skall användas som underlag för att påverka regelverket att tillåta rökgaser från mer hållbara bränslen vid torkning, varigenom potentiellt en stor del fossileldning och elanvändning kan ersättas. 

Susanne Paulrud

RISE Research Institutes of Sweden

Projektinformation

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden
RISE Energy Technology Center
World Thermal Service Nyköping
Lantmännen ek för

Tidplan

Januari 2022 – december 2022

Total projektkostnad

892 596 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00144