Klimatpåverkan av koleffektiva skogsbaserade värdekedjor

Biomassa kan användas som råvara för att producera olika förnybara bränslen och kemikalier. Projektet undersöker hur skogsrester och industriella sidoströmmar effektivt kan stödja utfasningen av fossila bränslen och mildra klimatförändringarna i energisektorn och samhället. Med dagens produktionsteknik förloras mycket av råvarorna som koldioxid i processutsläpp.

Målet är att utvärdera klimatpåverkan från koleffektiva värdekedjor, som inkluderar åtgärder som elektrifiering och avskiljning och lagring av koldioxid, inom både befintliga skogsindustrier och nya bioraffinaderier.

Projektet kommer att använda klimatkonsekvensbedömningar och tekno-ekonomisk analys för att ge beslutsfattare en övergripande förståelse för klimat- och kostnadskonsekvenser av dessa resurseffektivare skogsvärdeskedjor. Målet är att stödja beslutsprocesser angående skogsbiomassans roll för att omvandla och växa bioekonomin inom områden som FoU, policyskapande och investeringar.

t

Olivia Cintas Sanchez

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

olivia.cintas@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE
Chalmers tekniska högskola

Tidplan

Oktober 2023 - april 2025

Total projektkostnad

1 499 886 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00834