Resurseffektiva värdekedjor genom askåterföring till snabbväxande lövträd för ökad biomassaproduktion

Askåterföring till snabbväxande lövträdsplanteringar har en potential att generera en årlig produktion av 45 TWh innan 2045, varav 30 TWh möjliggörs genom askåterföring. Askåterföring ökar inte bara produktionen per arealenhet, utan ökar möjliga planteringsarealer samt skapar en integrerad värdekedja mellan restströmmar från stad och land och primärbiomassaproduktion från snabbväxande lövträd (poppel och björk).

I det här projektet utvecklas nya aktörskonstellationer i form av tvärsektoriella och sektoröverskridande samarbeten. Det möjliggör hållbara värdekedjor genom askåterföring till snabbväxande lövträd för ökad biomassaproduktion som är resurseffektiva, attraktiva för aktörer, och kan nyttjas både nationellt och globalt.

Projektet utvecklar värdekedjan där lösningar av processer krävs. Ett exempel är att finna vilka egenskaper hos askor som krävs för att generera mer biomassa från snabbväxande lövträdsplanteringar. Dessutom utvärderas rättsliga hinder och teknoekonomiska aspekter för att möjliggöra realisering av värdekedjan.

t

Henrik Böhlenius

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

henrik.bohlenius@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Luleå tekniska universitet
Skogsstyrelsen
Sveaskog
Persson f.N.B. AB
Poppelbolaget AB
Södra AB

Tidplan

November 2022 - maj 2026

Total projektkostnad

6 705 090 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00524