Träpulvereldning i direktuppvärmda spannmålstorkar för ökad resurseffektivitet och fossilfrihet, etapp 2

Långtidstest och utvärdering i storskalig verklig miljö

Idag är direktverkande torkar uppvärmda med fossil gas standardalternativet vid nybyggnation inom spannmålsbranschen då det ger hög verkningsgrad och låg investeringskostnad. Vid torkning tillförs spannmålen värme genom direkt kontakt med rökgasen. Direkt värmetillförsel är generellt 10-20 % effektivare.

Det här projektet avser att ta fram ett förbränningssystem för träpulver som ska integreras i en ny anläggning planerad att byggas i Uddevalla av Lantmännen. Pilotanläggningen kommer att testas och utvärderas i verklig miljö, och en plan tas fram för implementering av en kommersiell lösning i fler anläggningar. Lösningen innebär att fossil gas ersätts av förnybara och biobaserade råvaror (träpulver) baserad på restprodukter från träindustrin och kan antingen användas vid konvertering av befintliga direktverkande torkar eller vid nybyggnation. På 10 års sikt kan en implementering av lösningen förväntas ersätta uppemot 10 000 MWh fossilgas varje år i befintliga eller nya installationer.

Det här projektet bygger på resultat från ett tidigare genomfört projekt inom Bio+programmet.

Anders Lindgren

Lantmännen ekonomisk förening

e-mail icon

anders.lindgren@lantmannen.com

Projektinformation

Deltagare

Lantmännen ek. för.
BK Tech Group
RISE Research Institutes of Sweden

Tidplan

Februari 2024 - december 2027

Total projektkostnad

7 000 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01082