Uthållig odling av rotskottföryngrad hybridasp

Hybridasp är ett snabbväxande trädslag som är intressant i satsningen för att ta fram förnybara råvaror och fasa ut fossila produkter och energikällor.

Det finns idag viss kunskap om den första generationen planterad hybridasp. Studier har visat att den kan uppnå en årlig medelproduktion på över 20 m3 (ca. 7 ton torrsubstans) per hektar på bördiga marker. Nästa generation kännetecknas av mycket stamtäta rotskottsuppslag med en betydande biomassaproduktion. Kunskapsläget för denna generation är sämre.

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om de självföryngrade beståndens produktion och skötsel. Vi avser att fullfölja ett försök som nu har följts under 12 år och där vi testar omloppstider på fyra, åtta och 16 år. Försöket ska följas till en ålder på 16 år.

Vi utvärderar försöket med avseende på produktion, uthållighet, näringsuttag och markförändringar.

t

Nils Fahlvik

Skogforsk

e-mail icon

nils.fahlvik@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk

Tidplan

Januari 2022 - december 2025

Total projektkostnad

815 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00065