Alla värdens skog – metoder för inventering och värdering av skogens olika nyttor

Skogen förväntas åstadkomma mycket, från att vara en förnyelsebar resurs och skapa biologisk mångfald till att binda in koldioxid och främja psykisk hälsa. Det finns en föreställning om att dessa mål i hög grad är oförenliga. Detta projekt syftar till att nyansera den föreställningen.

Målsättningen är att kartlägga och beskriva befintliga metoder samt utveckla anpassade metoder som kan beskriva, kvantifiera och värdera skogens många värden. Projektet är ett samarbete mellan forskare och skogliga praktiker med olika bakgrund.

Centralt i projektet är öppet tillgängliga data samt data från högupplösta inventeringar på fastighets- respektive landskapsnivå av ekonomiska, ekologiska, sociala och klimatrelaterade värden. Framtagna metoder valideras med stöd i fältdata.

Genom att kvantifiera olika värden ges skogsägare ett beslutsunderlag för att utvärdera dessa och avväga eventuella målkonflikter inom olika skogsområden. Detta lägger grunden för framtida beslutsstöd som inkluderar skogens alla värden.

t

Maria Iwarsson Wide

Skogforsk

e-mail icon

maria.iwarssonwide@skogforsk.se

Projektinformation

Deltagare

Skogforsk
Sveaskog
Skogssällskapets Förvaltning AB
Skogsägarna Mellanskog

Tidplan

Januari 2023 - juni 2025

Total projektkostnad

4 949 690 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00584