Katalytisk produktion av gröna estrar från biomassa i en bioraffinaderikontext

Ett fossilfritt och hållbart samhälle är av yttersta vikt och en viktig del är att använda biomassa. Biomassa består av lignin, cellulosa och hemicellulosa och det är viktigt att använda dem effektivt. Ligninet kan användas för att producera biobränslen och cellulosan med fördel för grön kemikalieproduktion.

Syftet med detta projekt är att producera estrar av cellulosa. Estrar används för att tillverka till exempel plaster, smörjmedel, färger och tensider, såsom tvättmedel.

Vi kommer att utveckla energieffektiva katalytiska processer för cellulosavalorisering. Dessa katalysatorer skall fungera vid låg temperatur och med hög selektivitet med heterogena katalysatorer, vilket minskar energibehovet för uppvärmning och separation. För att nå dessa mål kommer vi att utveckla nya katalysatorer.

De producerade estrarna kommer att undersökas i applikationstester och detaljerade hållbarhets- och teknoekonomiska analyser kommer att göras för att underlätta en eventuell framtida industriell uppskalning.

Louise Olsson

Chalmers tekniska högskola

e-mail icon

louise.olsson@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Perstorp Specialty Chemicals AB

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

8 510 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00082