Paulownia – En ny möjlighet till energi- och klimatomställningen i Sverige

Hur kan Paulownia odlas kommersiellt i Sverige?

Projektet har undersökt vad som krävs för att lyckas med odling av Paulownia i Sverige. Paulownia har egenskaper som högt koldioxidupptag under tillväxtfasen och hög avkastning av biomassa och timmer vid skörd. Ur ett större perspektiv kan Paulownia skapa nya möjligheter för en lokal cirkulär ekonomi.


Paulownia, även kallat kejsarträd, är en lövträdsart med exceptionell tillväxt och förmåga till stor koldioxidupptagning. Det gör att den på kort tid kan ge hög avkastning av biomassa och timmer.

Arten odlas inte kommersiellt i Sverige, vilket delvis kan förklaras av att den är extremt frostkänslig det första året. Men i vissa EU-länder med liknande klimatzoner har köldtåliga sorter av Paulownia tagits fram som odlas framgångsrikt. Vad krävs för att lyckas med odling i Sverige?

Den här studien har identifierat hinder och möjligheter relaterat till allt mellan odlingsmetodik och markfrågor till virkesproduktion. Det har i stor utsträckning skett genom direktkontakt med Paulownialeverantörer, odlarnätverk, markägare, forskare, virkesuppköpare och -förädlare och myndigheter.

Enligt den insamlade kunskapen skulle framtida Paulowniaodling i Sverige kunna ha flera positiva effekter på det svenska energisystemet. Om nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark används för odlingarna skapas en rad fördelar jämfört med konventionellt skogsbruk och biomassaproduktion.

Några positiva effekter är att inga befintliga naturvärden förstörs, att Paulownia inte konkurrerar med jordbruksgrödor eller utgör något hot mot den biologiska mångfalden, och att riskerna med barkborrar neutraliseras. Ur ett större perspektiv kan Paulownia skapa nya möjligheter för en lokal cirkulär ekonomi. De skogsrester som genereras vid beskärning och gallring kan användas för att producera bioenergi och biokol.

Mot denna bakgrund är nästa steg att etablera en testodling där olika odlingsmetoder kan användas, utvärderas och utvecklas under kontrollerade former. På så sätt kan man få möjlighet att optimera plantering, beskärning, bevattning och gödsling för att maximera överlevnadsgraden och biomassatillväxten.


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

Jarmo Spiik

Klimatskoga i Sverige AB

e-mail icon

jarmo@klimatskoga.se

Projektinformation

Deltagare

Klimatskoga i Sverige AB
Clean Nature AB
Sätra Ängar Konsult AB
Qaits Consulting AB

Tidplan

September 2022 - januari 2023

Total projektkostnad

587 500 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00604