Bioraffinering av bark vid biokemisk konvertering och i skogsindustriella processer

Bark är en underutnyttjad restström från massabruk och sågverk och dess användning inom biokemisk konvertering är inte väl undersökt.

I det här projektet kommer den tekniska och ekonomiska potentialen i separat bioraffinering av färsk bark genom innovativ förbearbetningsteknik och grön extraktion att undersökas. Projektet omfattar de kvantitativt viktigaste barksorterna i Sverige, det vill säga bark från gran, tall och björk. Preliminära försök tyder på att höga extraktionsutbyten kan erhållas och med det nya produkter som barkbaserade fett- och hartssyror och polyfenoler.

I biokemisk konvertering är barkning ingen självklar del av processen och i det fallet kommer separat bioraffinering av bark genom grön extraktion att vägas mot det idag normala tillvägagångssättet: inkludering av både ved och bark i förbehandlings- och försockringssteg.

Ett bättre nyttjande av bark har potential att ge mer flytande drivmedel utan ökat uttag av skogsråvara, ge nya produkter, samt förbättrad biokemisk konvertering.

Leif Jönsson

Umeå universitet

e-mail icon

leif.jonsson@umu.se

Projektinformation

Deltagare

Umeå universitet
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
SEKAB BioFuels & Chemicals AB

Tidplan

November 2022 - december 2025

Total projektkostnad

5 477 816 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00569