Hållbar och kostnadseffektiv produktion av biobaserade bränslen och kemikalier via slurry-vätebehandling av restprodukter från skogsbruk

Storskalig implementering av biobränslen kommer att krävas om Sverige ska kunna nå sina högt ställda mål gällande utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn.

Pyrolys, vilket idag börjar bli en kommersiellt etablerad process, kan användas för att åstadkomma en förvätskning av biomassa. Den producerade pyrolysoljan har dock egenskaper som försvårar integrering i befintlig raffinaderiinfrastruktur. En vätebehandling av pyrolysoljan i en slurrybaserad process skulle kunna vara det mellansteg som krävs för att möjliggöra storskalig integrering i befintliga raffinaderier, vilket har visats i tidigare genomförda försök.

Detta projekt syftar till att utreda om det på ett kommersiellt gångbart sätt går att producera 100 procent förnybara drivmedelskomponenter samt kemikalier från lågvärdig biomassa via pyrolys, följt av slurry-vätebehandling samt nedströms konventionell raffinering.

Målet med projektet är att leverera ett färdigt och konkurrenskraftigt processkoncept. 

t

Niklas Bergvall

RISE Energy Technology Center

Projektinformation

Deltagare

RISE Energy Technology Center
RISE Innventia
LKAB Minerals AB
Preem
Pyrocell AB

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

9 787 020 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00071