Utbyte mellan biogena och fossila koldioxidutsläpp: bedömningar av substitutionseffekter hos olika värdekedjor

Projektet tar ett helhetsperspektiv på bedömningen av de viktiga substitutionsfaktorerna som indikerar klimatnyttan av att ersätta utsläppsintensiva material och bränslen med träprodukter. Det inkluderar att ersätta material som betong och stål med träbaserade produkter i byggsektorn, fossila bränslen med biodrivmedel i transportsektorn, oljebaserade plaster med bioplaster i tillverkningssektorn, samt att ersätta fossilbaserade material med biobaserade i materialvalen och designen av konsumentprodukter.

Projektets syfte är att empiriskt kvantifiera substitutionsfaktorer för fem överordnade värdekedjor av skoglig biomassa. Substitutionsfaktorer tar hänsyn till träprodukternas egenskaper, vilka icke-träprodukter som ersätts, skillnader i produkternas förväntade livslängd och hur de hanteras när de tjänat ut. De uppskattade substitutionsfaktorerna används för att bedöma klimateffekten under olika scenariobeskrivningar. Ny kunskap tas fram som kan användas som beslutsunderlag.

Robert Lundmark

Luleå tekniska universitet (LTU)

e-mail icon

robert.lundmark@ltu.se

Projektinformation

Deltagare

Luleå tekniska universitet

Tidplan

Oktober 2023 - juni 2025

Total projektkostnad

1 970 708 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-00826