Green2Feed – hållbart djurfoder och biogas från gröna blad

Att bli en bioekonomi på riktigt – hur löser vi frågor om hållbart proteinfoder och förnybar energi?

För att kraftigt kunna öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila drivmedel behöver jordbruket leverera mycket biomassa utan att det påverkar livsmedels- och foderproduktionen. I stället för att röta grön biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter direkt, ska Green2Feed först extrahera växtprotein som kan användas som foder för till exempel grisar och kor.

Den gröna biomassan delas i fraktioner som kan användas som proteinrik foderkomponent, medan andra delar fungerar bättre som råvara till biogasproduktion. Denna kombinerade produktion möjliggör att ersätta fossila drivmedel och till exempel importerat sojaprotein, där vi inte kan kontrollera produktionens hållbarhet. De ekologiska fotavtrycken från Green2Feed-processen förväntas bli mycket lägre än från produkterna som ersätts, då även växtnäring och organisk kol kan återföras till odlingsmark i form av rötrester.

Detta händer i projektet

Omvärldsläget gör frågorna i projektet Green2Feed mer aktuella än någonsin. Den inhemska försörjningen av protein till djurfoder för enkelmagade djur, gödselmedel och energi behöver öka.

Aktuella aktiviteter i projektet under våren 2024:

  • En systematisk miljöbedömning av förbehandlingsprocesser som syftar till att öka proteinhalten i produktfraktionen kommer att slutföras.
  • Processer för leverans av råvaror till ett framtida bioraffinaderi har modellerats. Detta är en förberedelse inför en fullständig bioraffinaderimodell för de grödor och restråvaror som undersöks i projektet.
  • Inom arbetspaketet för produktkarakterisering har man testat olika behandlingar på fiberpresskakan som syftar till att mobilisera och utvinna mer protein från den fraktionen.
  • Grönråg och lusern ska skördas i maj och därefter processas i proteinfabriken. Då får forskarna fram ny proteinjus, presskaka och även information om resursåtgång från processerna. Detta tas vidare i projektets arbetspaket och hos de deltagande företagen i projektet.
Porträtt på Thomas Pradet

Thomas Prade

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

thomas.prade@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Energikontor Syd
Biogas Syd
Gasum AB
Lantmännen ek för
Svenska Foder AB

Tidplan

Januari 2022 – december 2025

Total projektkostnad

5 865 581 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2021-00080