Bränslescenarier för flyget – Klimateffektivitet, genomförbarhet och styrmedel

Det övergripande syftet med projektet är att (a) utarbeta scenarier för flygets bränsletillförsel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan jämfört med användning av fossila bränslen, är kostnadseffektiva och har hög grad av genomförbarhet, samt att (b) analysera lämpliga kombinationer av styrmedel för att förverkliga sådana scenarier.

Det finns fyra huvudalternativ till fossilfria bränslen för flyget: biobränslen, elektrobränslen, väte och el. I projektet kommer vi att ha ett systemperspektiv på hur bränsletillförseln till flygsektorn kan se ut om hela (globala) samhället ska kunna nå Parismålen. En fråga vi kommer ägna speciell uppmärksamhet åt är hur man kan beakta den minskade höghöjdseffekten av förnybara bränslen i scenarierna.

Vad som är rättvisa/effektiva fördelningar av bioenergi mellan olika länder, grupper och sektorer, samt över tid, är en annan viktig fråga. Potentiella konflikter mellan användning av elektrobränslen och koldioxidlagring ska också analyseras.

Jonas Åkerman

KTH Kungliga tekniska högskolan

e-mail icon

jonas.akerman@abe.kth.se

Projektinformation

Deltagare

KTH
Chalmers tekniska högskola

Tidplan

December 2023 - december 2026

Total projektkostnad

6 350 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01500