Projekt

Här finns alla projekt som finansieras inom Bio+programmet.

Mönsterbrytande försök för effektivisering av bioaska som hållbar resurs

Det här projektet syftar till att effektivisera återförsel av biogena askor till skogsmark, men även att studera hur olika askors transformation påverkar…

Projektledare: Mikael Thyrel

Pågående

FUSE – Ihopkoppling av C6-furaner som är hållbara från C5-biobaserade värdekedjor genom bioelektrokemi och CO2

Huvudmålet med detta projekt är att generera kunskap och grön teknik för att möjliggöra framställning av hållbara furanbaserade plattformskemikalier genom biobaserade värdekedjor…

Projektledare: Per-Olof Syrén

Pågående

Intensiv skörd genom upprepade helträdsuttag i skogsekosystem – effekter på stamtillväxt, kolförråd och tillväxt i nästa skogsgeneration

Att nyttja biomassa från skogen spelar en ledande roll för att Sverige ska bli en fossilfri och biobaserad ekonomi. Tillgången på biomassa…

Projektledare: Felicia Dahlgren Lidman

Pågående

Ökad biologisk mångfald, sociala värden och hållbarhet genom flermålsskötsel av täta ungskogar i kombination med skörd av lågvärdig biomassa till bioenergi (BIOSkötsel)

Detta projekt ämnar att Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap på hur flermålsanpassad gallring kan utföras i täta ungskogar…

Projektledare: Dan Bergström

Pågående

Förbättrade grotprognoser för precisionsplanering

Dagens geopolitiska situation och färdplaner mot fossilfrihet har ökat efterfrågan på inhemska skogsbränslen i Sverige. Det finns en ekologisk potential att öka…

Projektledare: Raul Fernandez Lacruz

Pågående

Substitution av fossilt kol med lignin i ugnselektroder för metallurgisk industri

Den metallurgiska industrin använder i dag stora mängder fossilbaserat kol. Tillverkning av anoder och katoder för aluminiumindustrin är den största konsumenten av…

Projektledare: Peter Rättö

Pågående

Alternativ till kalhyggesbruk: effekter på biologisk mångfald, kolinlagring och andra icke råvarurelaterade tjänster

Hållbar produktion av skogsråvaror är centralt för utvecklingen av hållbara energisystem. Ökad användning av hyggesfria metoder föreslås ofta som en väg mot…

Projektledare: Joachim Strengbohm

Pågående

Energieffektiv återvinning av resursen avloppsslam genom pyrolys

Avloppsslam är en biobaserad resurs som innehåller fosfor, kalium och kol. Idag sprids slammet till stor del på åker varigenom dessa ämnen…

Projektledare: Kent Davidsson

Pågående

Markberedning och bioenergiuttag: Hur påverkas kolförråd i mark och biomassa efter tio år?

Markberedning främjar trädtillväxt och bygger snabbare kolförråd i trädbiomassan. Skörd av avverkningsrester, som grot och stubbar, ökar bioenergiuttaget från skogen. Båda åtgärderna…

Projektledare: Monika Strömgren

Pågående