Projekt

Här hittar du alla projekt som som finansieras inom Bio+programmet.

Effektiv syntesgasrötning av förgasad träråvara

Aktiviteterna i detta projekt avser bidra till utveckling av effektiv biologisk metanisering av förgasad träråvara i en unik “solid state”-reaktor, nyutvecklad och patenterad av Q Power. Genom termisk förgasning av skogsrester/avfall, rivningsvirke, park- och trädgårdsavfall…

Projektledare: Jörgen Held

Pågående

Bioraffinering av bark vid biokemisk konvertering och i skogsindustriella processer

Bark är en underutnyttjad restström från massabruk och sågverk och dess användning inom biokemisk konvertering är inte väl undersökt. I det här projektet kommer den tekniska och ekonomiska potentialen i separat bioraffinering av färsk bark…

Projektledare: Leif Jönsson

Pågående

Ändamålsenlig biobränsleproduktion och logistik på terminaler och vid industri

Projektets övergripande syfte är att ta fram kvalitetssäkrad kunskap som direkt kan tillämpas i praktiken och som medger ökad effektivitet i tillförselkedjan för och resursutnyttjande av trädbränslen. Det ökar potentialen att substituera importerade fossila bränslen…

Projektledare: Erik Anerud

Pågående

Framtidens biodrivmedelsproduktion i EU – potentialer, tekniker och styrmedel

Biodrivmedelsmarknaden i EU är under snabb förändring. Förändringar i policylandskapet till följd av ökade klimatambitioner förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel. Om den ökade efterfrågan ska täckas av produktion inom EU krävs en kraftig expansion av…

Projektledare: Jonas Zetterholm

Pågående

Energieffektivare virkestorkning vid sågverken

Torkningen av sågat virke vid sågverken leder till hög energiförbrukning liksom till kvalitetsförluster, begränsning av produktionskapaciteten och höga kostnader för utrustning och personal. Industrin har under lång tid förbättrat torkprocesserna men utan att nå ett…

Projektledare: Dick Sandberg

Pågående

Effektiv produktion av hårt kol från modifierat lignin

Den storskaliga användningen av natriumjonbatterier (eng: Sodium Ion Batteries, SIB) förväntas bidra till realiseringen av ett fossilfritt samhälle som är beroende av energi som bygger på hållbara, rikligt förekommande och biobaserade råvaror. Hårt kol baserat…

Projektledare: Habtom Desta Asfaw

Pågående

Hållbara flygbränslen från termokatalytisk uppgradering av lignin och ligninderivativ: utveckling av bioraffinaderikatalysatorer och reaktionssystem

Projektet syftar till att utveckla en kostnads- och resurseffektiv uppgraderingsteknologi för lignin. Det slutliga målet är att bidra till en hållbar framställning av förnybara flygbränslekomponenter, vilka idag framställs från fossila råvaror. Nya, billiga och effektiva…

Projektledare: Linda Sandström

Pågående

Järnsand som bäddmaterial för fluidbäddförbränning

Det här projektet undersöker möjligheten att använda järnsand (granulerad slagg från kopparframställning) som bäddmaterial för fluidbäddförbränning. Järnsand är en biprodukt med lågt ekonomiskt värde som genereras i stora mängder av företaget Boliden. Det består i…

Projektledare: Magnus Rydén

Pågående

Nästa generations övervakning av biogasanläggningar med AI – för förbättrad effektivitet och resursutnyttjande

Ökad biogasproduktion är en viktig komponent för att nå Sveriges miljö- och klimatmål. I detta sammanhang kan en modern övervakningsmetod, kombinerad med konventionellt använda analysmetoder, spela en viktig roll för att optimera och öka effektivitet…

Projektledare: Anna Schnürer

Pågående