Projekt

Här hittar du alla projekt som som finansieras inom Bio+programmet.

Från skogsrester till jetbiobränsle med katalytisk pyrolys

Biooljor som produceras med pyrolys är inkompatibla med existerande jetmotorer och bränsleinfrastruktur. Biooljornas instabilitet, korrosivitet, höga viskositet och låga energitäthet är betydande hinder för direkt användning av bioolja som jetbränsle, vilket kräver en uppgraderingsmetodik. Detta…

Projektledare: Hoda Shafaghat

Pågående

Kostnader för att reducera utsläpp av växthusgaser från väg- och flygtransporter med biodrivmedel och elektrobränslen

Ökad kunskap kring förutsättningarna för olika förnybara drivmedel för väg- och flygtransporter behövs för att bidra till transportsektorns omställning och för att säkerställa att denna sker på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Reduktionskostnaden, dvs kostnaden…

Projektledare: Julia Hansson

Pågående

Biogasscenarier

Biogas är förknippat med flera nyttor som kan stödja en omställning mot en cirkulär ekonomi med minskad klimatpåverkan. Den statliga offentliga utredningen SOU 2019:63 har därför föreslagit en femfaldig ökning av den svenska biogasproduktionen, från…

Projektledare: Thomas Hans-Martin Magnusson

Pågående

Luktreducering av sulfatlignin till termoplaster – en ny testbädd

Sulfatlignin har en stor potential att ersätta fossilbaserade material i många applikationer på grund av dess tillgänglighet och molekylarstruktur. Dess karakteristiska lukt kan dock vara ett problem i inomhusapplikationer, av arbetsmiljöskäl och vid bearbetning. Detta…

Projektledare: Anders Arkell

Pågående

Validering av biokols stabilitet – mot en ny kunskaps- och trovärdighetsnivå

Biokol från biomassa har stor potential att bidra till negativa växthusgasutsläpp i form av en långsiktigt stabil kolsänka i mark. Ett stort hinder för biokolmarknadens utveckling är den begränsade kunskapen om olika biokols stabilitet, dvs…

Projektledare: Cecilia Sundberg

Pågående

Utveckla och förbereda kommersialisering av det ytaktiva ämnet natrium-suberin hydrolysat från industriell björkbark

Den cirkulära bioekonomin är inriktad på en hållbar och resurseffektiv användning av biomassa som rester och avfall och att optimera dess värde över tid. Projektet skall utveckla och förbereda kommersialisering av det ytaktiva ämnet natrium-suberin…

Projektledare: Peter Skagerlind

Pågående

Bioflex – biobaserade energibärares bidrag till ett flexibelt energisystem

Bioflex syftar till att öka flexibiliteten, redundansen och robustheten i energisystemet genom att integrera biologiskt producerade energibärare (biovätgas/biogas) med elektrolytisk vätgas. Genom att kombinera två energibärare ämnar projektet undersöka möjliga synergieffekter mellan de olika produktionsvägarna….

Projektledare: Kristina Broberg

Pågående

Ligninbaserade batterier

Projektet syftar till att utveckla nya naturliga, vattenbaserade organiska redoxlösningar baserade på lignin, som elektrolyter i ett flödesbatteri. Dessa har potential att drastiskt minska kostnaden för energilager för stationära tillämpningar i jämförelse med t.ex. motsvarande flödesbatterier…

Projektledare: Christian Hulteberg

Pågående

Träpulvereldning i direktuppvärmda spannmålstorkar för ökad resurseffektivitet och fossilfrihet

Årligen torkas stora mängder spannmål, motsvarande uppskattningsvis 150 000 ton vatten i Sverige. Det sker i industriell skala med förbränningsvärme i torkar, som tillför spannmålet värme genom direkt kontakt med rökgasen eller indirekt via värmeväxling…

Projektledare: Susanne Paulrud

Pågående