Projekt

Här finns alla projekt som finansieras inom Bio+programmet.

Hållbar biobaserad furanplattform för koldioxidsnål industri

Det krävs en snabb övergång från fossil- till biobaserad ekonomi där förnybara biomassarester och avfallsströmmar blir den industriella råvaran, för att Sverige…

Projektledare: Rajni Hatti-Kaul

Pågående

Trädslagsförsök med inriktning på biomassaproduktion – Tillväxt, kolinlagring och biodiversitet

Skogsodling kan motverka en ökning av växthusgaser genom dess stora kapacitet att lagra kol och genom substitution av fossila bränslen. Det finns…

Projektledare: Nils Fahlvik

Pågående

Oxy-Kraft återvinningspanna – Mot nya integrerade gröna energiparker

Ångpannor för kraftåtervinning, det vill säga pannor som bränner upp svartlut från pappersmassaindustrin och återvinner kemikalier från pappersmassatillverkningen, genererar både el och…

Projektledare: Shareq Mohd Nazir

Pågående

Delignifiering av avfallsved

Medvetenheten om att biomassa är en begränsad resurs ökar idag och leder till olika typer av åtgärder för att förbättra resurseffektiviteten. Men…

Projektledare: Merima Hasani

Pågående

Synergier och kompromisser på väg mot framtidens skogsbaserade lösningar

Svensk skogssektor möter dels krav på ökad kolinlagring i skogen och förändrade skötselmetoder som ger minskad produktion, dels potentiellt nya – och…

Projektledare: Göran Berndes

Pågående

Mönsterbrytande försök för effektivisering av bioaska som hållbar resurs

Det här projektet syftar till att effektivisera återförsel av biogena askor till skogsmark, men även att studera hur olika askors transformation påverkar…

Projektledare: Mikael Thyrel

Pågående

FUSE – Ihopkoppling av C6-furaner som är hållbara från C5-biobaserade värdekedjor genom bioelektrokemi och CO2

Huvudmålet med detta projekt är att generera kunskap och grön teknik för att möjliggöra framställning av hållbara furanbaserade plattformskemikalier genom biobaserade värdekedjor…

Projektledare: Per-Olof Syrén

Pågående

Intensiv skörd genom upprepade helträdsuttag i skogsekosystem – effekter på stamtillväxt, kolförråd och tillväxt i nästa skogsgeneration

Att nyttja biomassa från skogen spelar en ledande roll för att Sverige ska bli en fossilfri och biobaserad ekonomi. Tillgången på biomassa…

Projektledare: Felicia Dahlgren Lidman

Pågående

Ökad biologisk mångfald, sociala värden och hållbarhet genom flermålsskötsel av täta ungskogar i kombination med skörd av lågvärdig biomassa till bioenergi (BIOSkötsel)

Detta projekt ämnar att Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap på hur flermålsanpassad gallring kan utföras i täta ungskogar…

Projektledare: Dan Bergström

Pågående