Biobaserad värmeöverföringsvätska

Affärsplanen ändrade riktning till fördel för grönt glykolalternativ

I det här projektet har en teknoekonomisk analys genomförts för en typ av vattenbaserad värmeöverföringsvätska som kan tillverkas av förnyelsebara råvaror. Slutsatsen är att steget ut på marknaden är kortare för produktens användning i andra applikationer än just som värmeöverföringsvätska.


Biobase Sweden AB är ett svenskt start up-företag som sedan 2019 utvecklar helt nya typer av patenterbara, biobaserade kemikalier. Kemikalierna kan ersätta fossilbaserade produkter med stor negativ klimatpåverkan som används inom många industrier.

Behovet av värmeöverföringsvätskor (Heat Transfer Fluids, HTF) finns över hela världen, inte minst inom processindustri, energisystem och fordon. De dominerande konkurrerande lösningarna baseras på mineralolja, syntetiska vätskor och glykoler som alla har en betydande negativ effekt på miljön.

I detta projekt har Biobase Sweden AB, tillsammans med RISE, genomfört en teknoekonomisk analys för att fastställa att bolagets teknik kan omsättas till en ny produkt med betydande miljövinster: ett grönt alternativ till glykol.

Genom analys av produktens tekniska möjligheter och begränsningar, i kombination med en genomlysning av flera möjliga applikationsområden, har en affärsplan för kommersialisering utarbetats där också skydd av immateriella rättigheter och Freedom to Operate beaktats.

Slutsatsen är att Biobase Sweden AB först bör inrikta sig på att komma i gång med tillverkning av produkten för placering på marknaden i andra applikationer än just som värmeöverföringsvätska. Marknader för andra närliggande applikationsområden har identifierats som enklare att komma in på i ett kortare perspektiv (1-2 år). Inom dessa områden har bolaget redan upparbetade marknadskanaler och kan snabbt nå slutkunder, framför allt genom de distributörer som bolaget arbetar med för sitt övriga produktsortiment.

Denna initiala strategi ger bolaget en möjlighet att motivera sina investerare att finansiera en uppstart av tillverkning i Sverige av denna nya biobaserade produkt, för att sedan kunna ägna större tid och resurser på en nischad marknadsintroduktion inom området värmeöverföringsvätskor både i Sverige och för export.

Avsikten är att inleda tillverkning av produkten under våren 2024 och arbeta vidare på marknadsintroduktion inom flera applikationsområden.


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

t

Per Wiklund

Biobase Sweden AB

e-mail icon

per@bioba.se

Projektinformation

Deltagare

Biobase Sweden AB
RISE Research Institutes of Sweden

Tidplan

Augusti 2022 - december 2023

Total projektkostnad

1 400 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00597