Utvärdering av industriell symbios mellan vattenbruk och vätgasanläggning i Alby

Fiskodling tar vara på värme och syre från vätgasfabrik

I den här studien har process, hållbarhet, produktionskostnad och hantering av restprodukter undersökts och utvärderats för ett symbioskoncept där restströmmar av syre och värme från en vätgasfabrik används i en landbaserad fiskodling.


I den nya industriparken Alby i Ånge kommun planerar Big Akwa att bygga en storskalig landbaserad fiskodling som ska drivas i symbios med den vätgasfabrik, baserad på lokalt producerad grön el, som brittiska RES planerar bygga. Driftstart för båda anläggningarna planeras till 2026 och målet är att uppnå full kapacitet på 6000 ton fisk om året 2029.

Projektet baseras på en unik industriell symbios som utnyttjar restströmmar (syrgas och värme) från produktionen av vätgas, för att på så sätt minska fiskodlingens elförbrukning. På detta sätt går det att spara motsvarande 15 GWh el under ett normalår när det gäller uppvärmningen. I klimatutsläpp motsvarar det en minskning av 1400 ton koldioxidekvivalenter. Att syresätta bassängerna med syrgas från vätgasproduktionen kan ur klimatutsläppsperspektiv spara 200 ton koldioxidekvivalenter per år.

Med industriell symbios öppnas nya möjligheter både ekonomiskt och när det gäller processlösningar. Att koppla ihop verksamheter som kan nyttja varandras restflöden ger helt andra förutsättningar för att hantera kostnader och risker.

Symbiosen mellan vätgasfabriken och fiskodlingen i Ånge kan på sikt utökas till att nyttiggöra fler restströmmar som kan bli råvara för exempelvis biogas, biokol, djurfoder, jordförbättringsmedel och mikrobiella proteiner. På så vis uppstår nya symbioser och med det affärsmöjligheter för fler typer av aktörer och produkter.

Det Big Akwa gjort är att utvärdera konceptet med fiskodlingen ur flera perspektiv, främst med avseende på process, hållbarhet, produktionskostnad och hantering av restprodukter. Man har analyserat marknaden, verifierat sin affärsmodell och tittat närmare på vilka policy- och regelverk som kan påverka etableringen. Resultatet är ett beslutsunderlag för den planerade investeringen i fiskodlingen.

Projektet är ett samarbetet mellan Big Akwa, RES, Ånge kommun och ett antal expertkonsulter.


Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

Elena Petukhovskaya

BIG Akwa AB

e-mail icon

elena@bigakwa.com

Projektinformation

Deltagare

BIG Akwa AB
RES (Renewable Energy Systems Ltd)
Ånge kommun

Tidplan

September 2022 - 31 augusti 2023

Total projektkostnad

1 301 950 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00599