Effektiv syntesgasrötning av förgasad träråvara

Aktiviteterna i detta projekt avser bidra till utveckling av effektiv biologisk metanisering av förgasad träråvara i en unik “solid state”-reaktor, nyutvecklad och patenterad av Q Power.

Genom termisk förgasning av skogsrester/avfall, rivningsvirke, park- och trädgårdsavfall m.m. görs kol- och väteinnehållet i de lignocellulosarika materialen tillgängligt för mikrober och därmed biologisk omvandling till metan. På så sätt breddas råvarubasen för framställning av biometan.

Potentialen för dessa material har skattats till 59 TWh/år. Syntesgasrötning möjliggör kostnadseffektiv produktion även i mindre skala, <20 MW, vilket medför fördelar så som att

  • Det blir lättare att säkra upp råvarutillförsel och logistiken blir enklare.
  • Det blir lättare att matcha överskottsvärme från förgasningsprocessen med lokalt värme- och ångbehov.
  • Den ekonomiska risken blir lägre.

Projektet förväntas möjliggöra kommersialisering till 2030, fördubbla den svenska biogasproduktionen inom 15 år och bidra till ökad självförsörjningsgrad.

Här kan du läsa mer om projektet.

t

Jörgen Held

Baltic Energy Innovation Centre

e-mail icon

info@beic.nu

Projektinformation

Deltagare

Baltic Energy Innovation Centre
Q Power Oy
Linköpings universitet
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Scandinavian Biogas Fuels AB
Cortus AB

Tidplan

Januari 2023 - december 2024

Total projektkostnad

6 925 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00570