Effektiv syntesgasrötning av förgasad träråvara

Aktiviteterna i detta projekt avser bidra till utveckling av effektiv biologisk metanisering av förgasad träråvara i en unik “solid state”-reaktor, nyutvecklad och patenterad av Q Power.

Genom termisk förgasning av skogsrester/avfall, rivningsvirke, park- och trädgårdsavfall m.m. görs kol- och väteinnehållet i de lignocellulosarika materialen tillgängligt för mikrober och därmed biologisk omvandling till metan. På så sätt breddas råvarubasen för framställning av biometan.

Potentialen för dessa material har skattats till 59 TWh/år. Syntesgasrötning möjliggör kostnadseffektiv produktion även i mindre skala, <20 MW, vilket medför fördelar så som att

  • Det blir lättare att säkra upp råvarutillförsel och logistiken blir enklare.
  • Det blir lättare att matcha överskottsvärme från förgasningsprocessen med lokalt värme- och ångbehov.
  • Den ekonomiska risken blir lägre.

Projektet förväntas möjliggöra kommersialisering till 2030, fördubbla den svenska biogasproduktionen inom 15 år och bidra till ökad självförsörjningsgrad.

Här kan du läsa mer om projektet.

Se presentationer från REGATEC 2024

Projektet anordnade i maj 2024 en konferens inom ramen för årets upplaga av REGATEC. Presentationerna som hölls finns tillgängliga här.

t

Jörgen Held

Baltic Energy Innovation Centre

e-mail icon

info@beic.nu

Projektinformation

Deltagare

Baltic Energy Innovation Centre
Q Power Oy
Linköpings universitet
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Scandinavian Biogas Fuels AB
Cortus AB

Tidplan

Januari 2023 - december 2024

Total projektkostnad

6 925 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00570