Delignifiering av avfallsved

Medvetenheten om att biomassa är en begränsad resurs ökar idag och leder till olika typer av åtgärder för att förbättra resurseffektiviteten. Men när träavfall förbränns går värdefull biomassa upp i rök som istället skulle kunna omsättas som byggstenar i en rad högvärdesprodukter.

För att komma åt dessa byggstenar behöver träavfall gå igenom separationsprocesser i exempelvis massabruk. Det är inte känt hur denna råvara kommer att bete sig under en etablerad separationsprocess såsom deligninfiering/massakok.

Detta kommer att adresseras i projektet som samlar kompetenser och perspektiv från akademisk forskning, massaindustrin och materialåtervinning.

Särskilt fokus kommer att läggas på att identifiera råvarans avvikelser från processbeteendet hos färsk ved, såsom kemikalieåtgång, delignifieringskinetik och den resulterande massans och ligninets egenskaper.

Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för analys av processkrav för att ta in träavfall som råvara.

Merima Hasani

Chalmers

e-mail icon

merima.hasani@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Södra
Ragn-Sells

Tidplan

December 2023 - december 2025

Total projektkostnad

2 745 428 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01096