Ökad biologisk mångfald, sociala värden och hållbarhet genom flermålsskötsel av täta ungskogar i kombination med skörd av lågvärdig biomassa till bioenergi (BIOSkötsel)

Detta projekt ämnar att

  1. lösa en del av de målkonflikter som idag råder mellan skogsägare och renskötare vad gäller skötsel av täta ungskogar som sammanfaller med renbetesmark
  2. öka potentialen att nyttja lågvärdig biomassa för ökat behov av biobränslen
  3. öka förståelsen för hur precisionsskötsel kan bidra till att nå hållbarhetsmålen.

Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap på hur flermålsanpassad gallring kan utföras i täta ungskogar (röjnings- och gallringsbestånd) för att på beståndsnivå nå produktionsmål av både marklav och trädbiomassa.

Projektet är tvärvetenskapligt och genomförs genom två doktorandprojekt med handledning av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Umeå universitet och tillsammans med experter vid Sveaskog och Svenska Samernas Riksförbund m.fl.

Genom utbildning av två doktorer, workshops, seminarier och exkursioner mm. ökar och sprider vi den tvärvetenskapliga kompetensen inom skogsskötselmetoder och system för flera mål och dess effekter och potential.

t

Dan Bergström

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

e-mail icon

dan.bergstrom@slu.se

Projektinformation

Deltagare

SLU
Umeå universitet
Sveaskog
Svenska Samernas Riksförbund

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

10 928 024 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01057