Effektiv användning av biomassa för ett robust och klimatvänligt energisystem

Bioenergi är förnybar, kan erbjuda flexibel kraft i elsystemet och inhemskt producerade bränslen. Dock riskerar användning av bioenergi att orsaka växthusgasutsläpp på grund av förändrad markanvändning. Hur stora dessa utsläpp är beror på typ av råvara och varifrån den kommer. De flesta energisystem-modeller som analyserar energiframtider antar att all bioenergi orsakar nollutsläpp. Förutom denna brist gällande representationen av bioenergi är energisystemmodeller dåliga på att presentera lösningar som är robusta under osäkerhet och oförutsedda händelse.

I detta projekt avser vi implementera såväl osäkerhet som kolalternativkostnad i PyPSA, en ledande europeisk energisystemmodell. På detta sätt kan vi analysera vilka bioenergiresurser som bidrar till ett robust och klimatvänligt energisystem och inom vilka sektorer dessa resurser bäst används.

Projektet bidrar med såväl viktig metodutveckling som insikter som är viktiga för framtida policybeslut.

t

Lina Reichenberg

Chalmers

e-mail icon

lina.reichenberg@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers

Tidplan

December 2023 - december 2027

Total projektkostnad

3 886 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01055