Bioenergins roll för att nå de energi- och klimatpolitiska målen – analys av en föränderlig funktion i ett dynamiskt energisystem

Projektets mål är att visa hur bioenergins roll och funktion i att nå de energi- och klimatpolitiska målen förändras över tid till 2050 i takt med omvärldens omställning till fossilfritt.

I projektet utvecklas nya och innovativa interdisciplinära angreppssätt och metoder inom energisystemstudier där naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga kritiska faktorer sammanvägs och kvantifieras integrerat.

Målsättningen är att generera robusta rekommendationer till såväl industriella aktörer, politiska beslutsfattare som myndigheter avseende affärsmässiga strategiska beslut, nya styrmedel, FoU-strategier m m. Med ett breddat och tidsdynamiskt systemperspektiv är målet också att identifiera flexibla bioenergisystem med liten risk för inlåsningar utifrån förväntade snabba förändringar i energisystemet, industriproduktionssystem, politiska styrmedel, konsumtionsmönster mm, samt hur detta påverkar, i kvantitativa termer, tillförseln och efterfrågan av bioenergi för olika ändamål.

Produktionspotentialen hos befintlig industri

Under våren 2023 färdigställs en artikel inom projektet som undersöker om befintlig industri i Sverige kan producera biodrivmedel för flyg och väg motsvarande behovet år 2030. En svensk sammanfattning av den kommande artikeln kan läsas här.

Framtidsperspektiv på bioenergi

Våren 2024 publicerades en delrapport från projektet, med titeln Perspektiv på bioenergi: Biomassans roll i en föränderlig värld.

Slutsatserna i den är att inhemsk bioenergi även 2050 kommer att spela en viktig roll i Sveriges energisystem men att osäkerheterna i framtida tillgång på bioråvara ökar. Nya politiska prioriteringar och regleringar samt klimatförändringar är några faktorer som påverkar tillgången. Konkurrensen om bioråvara kommer att öka liksom priset vilket driver på ökad förädlingsgrad och skiftande användningsområden över tid.

Här finns rapporten att läsa och ladda ner.

Porträtt Pål Börjessont

Pål Börjesson

Lunds universitet

e-mail icon

pal.borjesson@miljo.lth.se

Projektinformation

Deltagare

Lunds universitet

Tidplan

Januari 2022 – augusti 2026

Total projektkostnad

12 095 838 kr

Energimyndighetens projektnummer

2021-00045