Klassificering och hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel i EU – vad gäller egentligen?

I syfte att bidra till en ökad användning hållbara bränslen har EU infört förnybartdirektivet (RED). För att säkerställa att bränslen är hållbara inkluderar RED en standardiserad metodik för att klassificera och beräkna växthusgasutsläpp från bränslen. Det råder dock oklarheter kring hur metoden ska appliceras i flera fall, till exempel vid blandande råvaror eller för integrerade anläggningar.

En nyckelaspekt i RED är att den ska möjliggöra jämförelser mellan olika typer av processer utan att det finns utrymme för tolkningar. I det här projektet kartläggs RED för att identifiera kring vilka typer av värdekedjor det finns utrymme för tolkning samt vilka konsekvenser det kan få.

Studien kompletterar tidigare forskning genom att jämföra RED-metodik med andra metoder, med fokus på värdekedjor som inte har studerats tidigare, för att till exempel visa på vilka incitament olika metoder skapar för resurseffektivitet. Syftet är att underlätta för svenska aktörer att bedöma sina värdekedjor enligt RED.

t

Karin Pettersson

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

karin.pettersson@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE

Tidplan

Oktober 2023 - april 2025

Total projektkostnad

989 997 SEK

Energimyndighetens projektnummer

P2023-00841