Utveckling av affärsidéer för kommersialisering av Votions biobaserade lösningar och värdekedjor

Drivmedel och oljor av vilken biomassa som helst

Denna genomförbarhetsstudie har identifierat fokusområden för företaget Votions pilotprojekt och fördjupning i kommersialiseringen av de koncept man utvecklar. Man har undersökt vilka teknoekonomiska, affärsmodellmässiga och regelverksrelaterade förutsättningar som behövs för att kunna skapa upp olika råvaruflexibla tekniker hela vägen från labbskala storskaliga bioraffinaderier.


När bolaget Votion startades 2022 var det för att utveckla råvaruflexibla teknologier och projekt där vilken typ av biomassa som helst kan förädlas till en högkvalitativ bioolja, som i sin tur kan användas för att producera biodrivmedel och biokemikalier. Det skulle bidra till att hela systemet gav högre massutbyte och blev mer energieffektivt. Sveriges självförsörjandegrad på drivmedel och andra oljor skulle också kunna höjas.

Utvecklingen av Votions värdekedjor syftar till att skapa globala storskaliga koncept för att uppnå miljontals ton avancerade biodrivmedel och biokemikalier i årlig produktionskapacitet. Efterfrågan på storskaliga bioraffinaderier är betydande, men hittills saknas teknologi med hanterbar teknisk risk.

Denna genomförbarhetsstudie har kunnat ge fokusområden för Votions pilotprojekt och fördjupning i kommersialiseringen av koncepten under utveckling. Syftet har varit att undersöka hur man utifrån tekno-ekonomiska förutsättningar, val av affärsmodell och med hänsyn till policy och regelverk på nationell och EU-nivå snabbt kan skala upp olika råvaruflexibla tekniker från labbskala till pilotanläggning och vidare till demonstration och storskaliga bioraffinaderier. Det har skett genom grundliga analyser av projektens och teknologiernas starka och svaga sidor, möjligheter och risker, och identifiering av de resurser som krävs för genomförandet.

Som starka sidor hos teknologin och projekten identifierades bland annat att Votions process kan tillvarata alla typer av organiskt material och avfall, inklusive plast och textila material. Det gör bioraffinaderierna konkurrenskraftiga över tid eftersom man kan välja att använda den råvara som för tillfället är billigast. Att många olika högkvalitativa produkter kan tillverkas (förnybar bensin, diesel, flygbränsle, specialoljor och -kemikalier) gör att det går att anpassa produktkategorier efter efterfrågan.

Votions plan är att ha pilotanläggningar i drift 2024, samt att det första storskaliga bioraffinaderiet är i drift 2028 med 200 000-500 000 ton biodrivmedel per år i kapacitet.Projektet presenterades vid webbinariet “Vägen till kommersialisering av biobaserade innovationer” den 20 oktober 2023. Här kan du ta del av bilderna:

t

Anders Edling Hultgren

Votion Biorefineries AB

e-mail icon

anders@votionbio.com

Projektinformation

Deltagare

Votion Biorefineries AB

Tidplan

Augusti 2022 - januari 2023

Total projektkostnad

336 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00508