Bio+projekt har tagit råvaruflexibel processteknologi närmare pilotnivå

2023-05-24

Med processer som kan göra biodrivmedel och oljor av vilken biomassa som helst kan produktionen anpassas efter produktefterfrågan samtidigt som Sverige i högre grad kan bli självförsörjande.

I framställningen av biodrivmedel och specialoljor och -kemikalier används idag olika processteknologier beroende på vilken biomassa som utgör råvaran.

Teknikerna ställer olika krav på till exempel egenskaper hos den ingående bioråvaran för att fungera optimalt. Om förutsättningarna ändras minskar effektiviteten på ett övergripande plan, till exempel i form av ökad energiförbrukning eller lägre massutbyte. Med andra ord är flexibiliteten avseende råvaran begränsad med dagens processteknologier.

Effektivare system som minskar beroende

När bolaget Votion startades 2022 var det för att utveckla råvaruflexibla teknologier och projekt där vilken typ av biomassa som helst kan förädlas till en högkvalitativ bioolja, som i sin tur kan användas för att producera biodrivmedel och biokemikalier. Det skulle bidra till att hela systemet gav högre massutbyte och blev mer energieffektivt. Sveriges självförsörjandegrad på drivmedel och andra oljor skulle också kunna höjas.

Vill skala upp tekniken

Med pengar från Bio+programmet har Votion kunnat utveckla affärsidéer utifrån sina biobaserade lösningar och lista starka och svaga sidor samt kartlägga risker och möjligheter.

Syftet har varit att undersöka hur man utifrån tekno-ekonomiska förutsättningar, val av affärsmodell och med hänsyn till policy och regelverk på nationell och EU-nivå snabbt kan skala upp olika råvaruflexibla tekniker från labbskala till pilotanläggning och vidare till demonstration och storskaliga bioraffinaderier.

All biomassa räknas!

Som starka sidor hos teknologin och projekten identifierades bland annat att Votions process kan tillvarata alla typer av organiskt material och avfall, inklusive plast och textila material. Det gör bioraffinaderierna konkurrenskraftiga över tid eftersom man kan välja att använda den råvara som för tillfället är billigast. Att många olika högkvalitativa produkter kan tillverkas (förnybar bensin, diesel, flygbränsle, specialoljor och -kemikalier) gör att det går att anpassa produktkategorier efter efterfrågan.

Mer information

Vill du veta mer och läsa om vad nästa steg för Votion är? Här finns slutrapporten från studien och kontaktuppgifter till projektledare Anders Edling Hultgren, Votion.

Bio+programmet handlar lika mycket om forskning som om biobaserade innovationer. Därför finansierar programmet utveckling av affärsidéer som bidrar till ett biobaserat och hållbart samhälle. Denna studie är exempel på just det. Andra affärsidéutvecklingsprojekt kan du hitta här.