Smart lagring och tillförsel av halm till bioraffinaderi

Spannmålshalm är en intressant råvara till bioraffinaderier. Här vill vi undersöka möjligheten att utnyttja halm med förhöjd vattenhalt, dels för att öka tillgången på halm, dels för så kallad smart lagring, för att se vilken förbehandlingseffekt vi kan få vid aerob lagring genom att utnyttja halmens naturliga mikroorganismer.

Genom försök i labb- och fullskala undersöks under vilka förutsättningar och i vilken omfattning detta kan uppnås. Försöken utvärderas kvalitativt och kvantitativt för användning till biogasproduktion samt som råvara till ett bioraffinaderi för produktion av energi, kemikalier och material. Vi kommer att modellera tillgänglig mängd halm och årsvariationer om en förhöjd vattenhalt kan accepteras vid skörd. Tillförselsystem och affärsupplägg tas fram.

Projektgruppen består av företrädare för lantbruk, bioraffinaderier samt forskare och har tillsammans en bred kompetens och förankring i hela värdekedjan. Det är viktigt för att säkerställa projektets inriktning och relevans.

t

Carina Gunnarsson

RISE Research Institutes of Sweden

e-mail icon

carina.gunnarsson@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE
Fortum Power and Heat Oy
Gasum AB
Södra AB

Tidplan

November 2022 - oktober 2026

Total projektkostnad

5 487 838 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2022-00536