Hydrokolsförstärkt biogasproduktion, HyBio

Med ny teknik vill vi undersöka möjligheten att kraftigt öka metanproduktionen när organiskt material rötas. Helt nya studier visar att hydrokol kan inducera biogasproduktion när det blandas med substratet före rötkammaren.

I en studie som genomfördes under våren 2023 vid Karlstads universitet i samarbete med C-green och Karlskoga Energi & Miljö, visade resultaten att metangaspotentialen ökade med 90 procent när hydrokol producerat av kommunal rötrest blandades med substratet. Den nya tekniken behöver nu undersökas med olika typer av substrat och hydrokol för att skapa förståelse för processen. Utöver vanliga metangaspotentialförsök i batch-reaktorer, planeras kontinuerliga försök.

I detta samverkansprojekt mellan akademi, kommun, konverterande företag och skogsindustri skapas en ny aktörskonstellation som har möjlighet att utreda den nya teknikens möjligheter och begränsningar.

t

Maria Sandberg

Karlstads universitet

e-mail icon

maria.sandberg@kau.se

Projektinformation

Deltagare

Karlstads universitet
C-Green AB
Stora Enso Skoghall Aktiebolag
Karlstads kommun

Tidplan

December 2023 - december 2025

Total projektkostnad

2 016 874 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01091