Energieffektiv återvinning av resursen avloppsslam genom pyrolys

Avloppsslam är en biobaserad resurs som innehåller fosfor, kalium och kol. Idag sprids slammet till stor del på åker varigenom dessa ämnen tillvaratas. Slammet kan innehålla föroreningar såsom kadmium, läkemedel, smittämnen m.m. Ett alternativ är att göra biokol av slammet genom pyrolys. Då elimineras de flesta av föroreningarna medan de önskvärda ämnena blir kvar. Biokolet blir en värdefull gödningsråvara.

Slammet innehåller 75 procent vatten som måste torkas bort vilket är energikrävande. Denna genomförbarhetsstudie syftar till att undersöka de energimässiga fördelarna med att samgruppera med en förbränningsanläggning från vilken värme tas för torkningen och till vilken fuktmättade gaser samt rökgaser från pyrolysen kan återföras för energiåtervinning och gasrening.

I projektet deltar alla intressenter i denna nya värdekedja: avloppsrening, energibolag, teknikleverantör och kretsloppsföretag. Syftet är också att ta fram underlag för ett efterföljande projekt i pilotskala.

t

André Selander

RISE Reserach Institutes of Sweden

e-mail icon

andre.selander@ri.se

Projektinformation

Deltagare

RISE
Lidköping Miljö och Teknik AB
BioMacon Sweden AB
EkoBalans Fenix AB
Lidköping Energi AB

Tidplan

December 2023 - november 2024

Total projektkostnad

1 029 200 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01046