Synergier och kompromisser på väg mot framtidens skogsbaserade lösningar

Svensk skogssektor möter dels krav på ökad kolinlagring i skogen och förändrade skötselmetoder som ger minskad produktion, dels potentiellt nya – och stora – förbrukare av skogsråvara.

Vilka kombinationer av industriella processer och produktportföljer, infångande och lagring av koldioxid, samt skogsbruk fungerar bäst för att garantera uthållig biomassaproduktion och ökad klimatnytta?

Den frågeställningen utgör grunden för systemanalyser av svensk skogssektor och Sveriges klimatomställning, med basen i detaljerade modeller för nya respektive existerande industriella processer, lagring av koldioxid, och skogsbruk. Olika strategier utvecklas i samverkan med intressenter inom sektorn. Det innebär dels att relevansen av studerade alternativ säkras, dels att det finns kanaler för att föra ut, diskutera, och implementera projektets resultat.

t

Göran Berndes

Chalmers

e-mail icon

goran.berndes@chalmers.se

Projektinformation

Deltagare

Chalmers
Linnéuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Tidplan

December 2023 - december 2026

Total projektkostnad

8 134 085 SEK

Energimyndighetens projektnummer

2023-01087