Innovationskluster Gröna kolatomer

Kol är ett av de vanligaste grundämnena och det förekommer i många former. Det fossila kolet ska fasas ut och ersättas av icke-fossilt kol eller andra ämnen för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045.

När det fossila kolet fasas ut uppstår behov av förnybara kolatomer till svensk industri. Material och produkter med fossilt ursprung finns runt omkring oss alla, i vår vardag och i alla upptänkliga former. Många av dem kommer att behöva ersättas med material och produkter med ursprung från biomassa.

Energiforsks innovationskluster Gröna Kolatomer sammanför alla de aktörer, företag, forskare, organisationer och myndigheter som behöver samarbeta tvärsektoriellt såväl som tvärdisciplinärt för att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer från biomassa.

Verksamheten i klustret består av samverkan, kunskapsöverföring, nätverksbyggande och forskningsinitiering. Detta sker bland annat genom seminarier, konferenser, workshops, möten och utbildning.

Läs mer om innovationsklustret här.

Här kan du ta del av en presentation av klustret.

Ledning och koordinering
EnergiForsk

Kontaktperson
Mikael Karlsson
mikael.karlsson@energiforsk.se

Tidplan
Mars 2023 – december 2025

Total projektkostnad
4 810 000 SEK

Energimyndighetens projektnummer
2022-01189