Projekt

Här finns alla projekt som finansieras inom Bio+programmet.

Bioraffinaderi: uppskalning av 5-HMF-derivat

Projektets övergripande mål är att transformera kemisk industri från att använda fossilt råmaterial till att använda förnybar biomassa. Vi kommer att omvandla…

Projektledare: Louise Olsson

Pågående

Effektiv syntesgasrötning av förgasad träråvara

Aktiviteterna i detta projekt avser bidra till utveckling av effektiv biologisk metanisering av förgasad träråvara i en unik “solid state”-reaktor, nyutvecklad och…

Projektledare: Jörgen Held

Pågående

Bioraffinering av bark vid biokemisk konvertering och i skogsindustriella processer

Bark är en underutnyttjad restström från massabruk och sågverk och dess användning inom biokemisk konvertering är inte väl undersökt. I det här…

Projektledare: Leif Jönsson

Pågående

Ändamålsenlig biobränsleproduktion och logistik på terminaler och vid industri

Projektets övergripande syfte är att ta fram kvalitetssäkrad kunskap som direkt kan tillämpas i praktiken och som medger ökad effektivitet i tillförselkedjan…

Projektledare: Erik Anerud

Pågående

Framtidens biodrivmedelsproduktion i EU – potentialer, tekniker och styrmedel

Biodrivmedelsmarknaden i EU är under snabb förändring. Förändringar i policylandskapet till följd av ökade klimatambitioner förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel. Om den…

Projektledare: Jonas Zetterholm

Pågående

Energieffektivare virkestorkning vid sågverken

Torkningen av sågat virke vid sågverken leder till hög energiförbrukning liksom till kvalitetsförluster, begränsning av produktionskapaciteten och höga kostnader för utrustning och…

Projektledare: Dick Sandberg

Pågående

Effektiv produktion av hårt kol från modifierat lignin

Den storskaliga användningen av natriumjonbatterier (eng: Sodium Ion Batteries, SIB) förväntas bidra till realiseringen av ett fossilfritt samhälle som är beroende av…

Projektledare: Habtom Desta Asfaw

Pågående

Hållbara flygbränslen från termokatalytisk uppgradering av lignin och ligninderivativ: utveckling av bioraffinaderikatalysatorer och reaktionssystem

Projektet syftar till att utveckla en kostnads- och resurseffektiv uppgraderingsteknologi för lignin. Det slutliga målet är att bidra till en hållbar framställning…

Projektledare: Linda Sandström

Pågående

Järnsand som bäddmaterial för fluidbäddförbränning

Det här projektet undersöker möjligheten att använda järnsand (granulerad slagg från kopparframställning) som bäddmaterial för fluidbäddförbränning. Järnsand är en biprodukt med lågt…

Projektledare: Magnus Rydén

Pågående

1 4 5 6 7 8 11