Projekt

Här hittar du alla projekt som som finansieras inom Bio+programmet.

Alla värdens skog – metoder för inventering och värdering av skogens olika nyttor

Skogen förväntas åstadkomma mycket, från att vara en förnyelsebar resurs och skapa biologisk mångfald till att binda in koldioxid och främja psykisk hälsa. Det finns en föreställning om att dessa mål i hög grad är…

Projektledare: Maria Iwarsson Wide

Pågående

Biokraft 2023

Behovet av lokal, planeringsbar, förnybar energi har ökat dramatiskt. Beroendet av fossila bränslen hotar tryggheten i energiförsörjningen, orsakar klimatförändringar och är dyr. Den kraftiga tillväxten av intermittenta förnybara energikällor kan effektivt kompletteras med den nya…

Projektledare: Michael Bartlett

Pågående

ECO-FORCE FUELS: EKO-effektivt bioraffinaderi för konkurrenskraftig produktion av gröna förnybara marina drivmedel

ECO-FORCE FUELS ska producera marina biobränslen med låga utsläpp genom fullständig omvandling av skogsrester. En kontinuerlig organosolvprocess kommer att separera cellulosa och hemicellulosa från lignin. Mikrobiella lipider produceras från cellulosa- och hemicellulosahydrolysat via fermentering medan…

Projektledare: Pavlos Christakopoulos

Pågående

Gråal som en potential för ökad energiinriktad produktion i Sverige – Utvärdering av avkommeförsök och omställning till långsiktiga produktions- och skötselförsök

Snabbväxande lövträd har lyfts fram som ett viktigt bidrag till en ökad biomassaproduktion. Gråalen kan vara ett härdigt alternativ för odling i mellersta och norra Sverige. Egenskaper som kännetecknar trädslaget är en snabb tillväxt, förmåga…

Projektledare: Nils Fahlvik

Pågående

1 4 5 6