Nya forskningsprojekt i startgroparna inom Bio+

2022-12-19

En rad nya forskningsprojekt har nyligen beviljats finansiering inom Bio+programmet.

Besluten innebär att det för närvarande utforskas ett femtiotal idéer om hur biobaserade värdekedjor kan nyttiggöras inom ramarna för innovations- och forskningsprogrammet. Detta kan skapa hållbara lösningar som bidrar till målet om Sverige som ett fossilfritt välfärdsland.

Klicka vidare nedan för mer information om varje projekt.

 • Resurseffektiva värdekedjor genom askåterföring till snabbväxande lövträd för ökad biomassaproduktion (länk)
 • Smart lagring och tillförsel av halm till bioraffinaderi (länk)
 • Kreativ uppbyggnad av defossiliserade värdekedjor-CROSS (länk)
 • Produktion av vätgas och biokol från trädbränslen med ny process som utnyttjar steam-iron-reaktionen och järnmalmskoncentrat (länk)
 • Nästa generations övervakning av biogasanläggningar med AI – för förbättrad effektivitet och resursutnyttjande (länk)
 • Järnsand som bäddmaterial för fluidbäddförbränning (länk)
 • Hållbara flygbränslen från termokatalytisk uppgradering av lignin och ligninderivativ: utveckling av bioraffinaderikatalysatorer och reaktionssystem (länk)
 • Effektiv produktion av hårt kol från modifierat lignin (länk)
 • Energieffektivare virkestorkning vid sågverken (länk)
 • Framtidens biodrivmedelsproduktion i EU – potentialer, tekniker och styrmedel (länk)
 • Ändamålsenlig biobränsleproduktion och logistik på terminaler och vid industri (länk)
 • Bioraffinering av bark vid biokemisk konvertering och i skogsindustriella processer (länk)
 • Effektiv syntesgasrötning av förgasad träråvara (länk)
 • Bioraffinaderi: uppskalning av 5-HMF-derivat (länk)
 • Framställning, struktur och tillämpning av bio-bindemedel för elektroder och eldfasta material inom metallurgisk processindustri (länk)
 • Alla värdens skog – metoder för inventering och värdering av skogens olika nyttor (länk)
 • BioKraft2023 (länk)
 • ECO-FORCE FUELS: EKO-effektivt bioraffinaderi för konkurrenskraftig produktion av gröna förnybara marina drivmedel (länk)
 • Gråal som en potential för ökad energiinriktad produktion i Sverige – Utvärdering av avkommeförsök och omställning till långsiktiga produktions- och skötselförsök (länk)