Träpulver kan ge klimatsmartare torkning av spannmål

2023-03-10

Varje år skördas miljontals ton spannmål i Sverige som behöver torkas innan det lagras. Det måste ske på ett sätt som först och främst inte äventyrar livsmedelssäkerheten.

För den mest energieffektiva torktekniken, direktuppvärmda spannmålstorkar, tillåter lagen idag bara naturgas och gasol som bränsle. Men på vilka grunder som enbart fossila gasbränslen tillåtits är samtidigt oklart.

– Det finns stora klimatvinster att göra om man också fick använda biobaserat bränsle i de direktuppvärmda spannmålstorkarna, berättar Susanne Paulrud, forskare på RISE

Testar halter av farliga ämnen

Susanne Paulrud har varit projektledare för en studie initierad av Lantmännen, som driver majoriteten av de industriella spannmålstorkarna i Sverige. De ser användning av träpulver som bränsle i sina direktuppvärmda torkar som en möjlighet att minska spannmålshanteringens klimatpåverkan. Det aktuella träpulvret skulle framställas genom att mala ned träpellets med låg askhalt.

Studien som nu blivit klar har inneburit utveckling av en testtork som kopplats ihop med en förbränningsanläggning med träpulver som bränsle. De utspädda rökgaserna från förbränningen har använts för att direkttorka spannmålet och man har tagit prover på rökgaserna, lakvattnet från tvätt av spannmål och spannmålet i sig.

Det man velat veta är om det finns halter av ämnen som är kritiska ur livsmedelssäkerhetssynpunkt i proverna, och hur höga halterna är.

Ett viktigt kunskapsunderlag

Resultaten visar att förekomsten av de flesta kritiska ämnena i proverna varit så låga att de inte kunnat spåras, det vill säga att värdena varit under detektionsgränsen. Av de toxiska metaller som undersökts i spannmålen efter torkning är det bara kadmium och, i ett fall bly, som finns i halter över detektionsgränsen. Kadmium uppvisar dock likartade halter före och efter torkning och oavsett om gasol eller träpulver används som bränsle. Kadmiumhalten påverkas alltså inte av rökgaser från träpulver.

– Det går inte att dra några slutsatser enbart från resultatet från den här studien, förklarar Susanne Paulrud. Men den spelar roll som bidrag till ett generellt underlag om möjligheterna med träpulvereldade spannmålstorkar.

Det finns stora klimatvinster att göra om man fick använda biobaserat bränsle i de direktuppvärmda spannmålstorkarna.

Susanne Paulrud, RISE, projektledare

Klimatvinst inom tekniskt räckhåll

Om träpulver skulle bli ett tillåtet bränsle i direktuppvärmda spannmålstorkar krävs enligt Susanne Paulrud inga större tekniska förändringar av den utrustning som används idag. Det är med andra ord en förhållandevis lättillgänglig klimatvinst, förutsatt att man inte tummar på livsmedelssäkerheten.

– Ur självförsörjningssynpunkt är det också en vinst eftersom det skulle minska beroendet av fossila gasbränslen fortsätter hon. Lösningen kan även vara attraktiv på en internationell marknad vilket gynnar export av svensk teknik.

Tester i pilotskala nästa steg

Resultaten från projektet kommer nu att analyseras vidare av Lantmännen, som alltså är ganska ensamma om att bedriva storskalig spannmålstorkning i Sverige. I egenskap av det har man helt andra förutsättningar än småskaliga aktörer att upprätthålla rutiner och kontroller som skulle krävas för att säkerställa livsmedelssäkerheten hos spannmål som tillåts torkas med träpulver i direktuppvärmda torkar.

Men en lagändring är en komplex och lång process. Susanne Paulrud tror att ett nästa steg för Lantmännen är att söka dispens för tester i pilotskala för att med större säkerhet kunna visa på hur torkgaser från träpulver påverkar spannmålets livsmedelskvalitet.

Slutrapport och webbinarium

Slutrapporten från projektet kan laddas ner här.

Resultaten kommer att presenteras i ett öppet webbinarium den 18 april 2023.